logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Аустралија, Актуелно, Религија, Друштво    Аутор: новинарство    пута прочитано    Датум: 9.10.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Zvanična prezentacija Vatikana i prevod na srpski jezikNa zvaničnoj internet prezentaciji Vatikana može se naći prevod na srpski jezik (?) poruke pape Benedikta povodom svetskog dana mladih.

+++

Naredni susret mladih je planiran za 2008-u godinu u Sidneju, od 15. do 20 Jula. Ovaj članak koji prenosimo ne treba shvatiti kao poziv mladim naraštajima SrBskog porekla u Sidneju i Australiji da učestvuju na ovom eminentnom skupu.

Poruka njegove svetosti Benedikta XVI povodom XXIII svetskog dana mladih

«Primićete silu kada siđe Sveti Duh na vas; i bićete mi svjedoci» (Dap 1,8)

Dragi mladi!

1. XXIII Svetski Dan Mladih

Još uvek se s velikom radošću sećam pojedinih momenata koje smo zajedno podelili avgusta 2005. godine u Kelnu. Na završetku te nezaboravne manifestacije vere i nadahnuća, pozvao sam vas na sledeći susret, koji će se održati 2008. godine u Sidneju. Biće to XXIII Svetski Dan mladih, a tema ovoga susreta biće:

«Primićete silu kada siđe Sveti Duh na vas; i bićete mi svjedoci» (Dap 1,8).

Nit vodilja duhovnih priprema za susret u Sidneju jeste Duh Sveti i misija. Dok smo se 2006. godine zaustavili u promatranju Svetoga Duha kao Duha Istine, kroz 2007. trudimo se da ga što dublje otkrijemo kao Duha Ljubavi, da bismo se tako mogli uputiti prema Svetskom Danu Mladih 2008, razmišljajući o Duhu Snage i Svedočenja, koji nas ispunjava odvažnošću za život po Jevanđelju i smelošću da ga ispovedamo.

Zato je od izuzetne važnosti da svako od vas mladih, u svojoj zajednici i sa svojim vaspitačima razmišlja o ovom Protagonisti istorije spasenja, koji je Duh Sveti, Isusov Duh, kako bi dosegao ove uzvišene ciljeve: prepoznati pravi identitet Duha pre svega slušanjem Božije Reči u objavi Biblije; prosvetliti svest o njegovom neprestanom i delatnom prisustvu u životu Crkve, otkrivajući kako, zahvaljujući svetim tajnamahrišćanske inicijacije – krstu, potvdi i evharistiji, Duh Sveti na savršen način postaje ‘duša’, životni dah ličnog života hrišćanina; dopustiti da u nama sazre sve dublja i radosnija spoznaja Isusa i istovremeno, u svitanje novog milenijuma, delotvorno ostvarenje i primena Jevanđelja. U ovoj poruci rado vam dajem putokaze za vaše meditacije, koje ćete, kroz ovu godinu pripreme, produbljivati. Po njima ćete moći da ocenite kvalitetvaše vere u Duha Svetoga, da je, kada se izgubi, pronađete, da je, ako oslabi, ojačate, da je, zahvaljujući upravo neprestanom delovanju Svetoga Duha, iskustveno doživite kao zajednicu s Ocem i Sinom Isusom Hristom. Ne zaboravite da Crkva i celo čovečanstvo, ono koje vas okružuje i koje vas očekuje u budućnosti, mnogo očekuju od vas mladih, jer vi u sebi nosite uzvišeni dar Oca, Isusov Duh.

2. Obećanje Svetoga Duha u Bibliji

Pažljivo slušanje Božije Reči o tajni delovanja Svetoga Duha otvara nas za velike i podsticajne spoznaje, koje sažimam u nekoliko tačaka.

Neposredno pre svoga vaznesenja, Isus je svojim učenicima rekao: «Ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas» (Lk 24,49). To se ostvarilo na dan Pedesetnice, kad su, zajedno sa Devicom Marijom, svi oni bili u gornjoj odaji ujedinjeni u molitvi. Silazak Svetoga Duha na Crkvu, koja se rađala, bilo je ostvarenje drevnog Božijeg obećanja, najavljenog i pripremanog kroz ceo Stari Zavet.

I zaista, već od prvih stranica Biblija spominje duha Božijeg kao dah koji je «lebdeo nad vodama» (up. 1. Moj 1,2), i određuje kako je Bog čoveku dunuo u nos duh životni (up. 1. Moj 2,7), udahnjujući mu time i sam život. Nakon iskonskoga greha, životvorni Božiji duh će se u više navrata objaviti u istoriji čovečanstva, nadahnjujući proroke da pozivaju izabrani narod da se vrati Bogu i da se verno drži zapovesti. U znamenitoj viziji proroka Jezekilja, Bog svojim duhom oživljuje narod Izrailja, predstavljen slikom «suvih kostiju» (up. 37,1-14). Joil prorokuje «izlivanje duha» na ceo narod, pri čemu niko neće biti izuzet: «I poslije ću» – piše sveti autor – «izliti duh svoj na svako tijelo… I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj» (2,28-29).

U «punoći vremena» (up. Gal 4,4), anđeo Gospodnji objavljuje Devici iz Nazareta da će na nju sići Sveti Duh, «Sila Višnjega», i da će je oseniti.Zato će Onaj koga ona bude rodila biti svet i nazvaće se Sin Božji (up. Lk 1,35). Prema rečima proroka Isaije, Mesija će biti onaj na kome počine Duh Gospodnji (up. 11,1-2; 42,1). Upravo je ovo proroštvo Isus pomenuo na početku svoje javne misije u sinagogi u Nazaretu: «Duh Gospodnji je na meni» – rekao je on na veliko zaprepaštenje prisutnih – «zato me pomaza da blagovijestim siromasima; posla me da iscijelim skrušene u srcu; da propovijedim zarobljenima da će biti pušteni, i slijepima da će progledati; da oslobodim potlačene; i da propovijedam prijatnu godinu Gospodnju.» (Lk 4,18-19; up. Isa 61,1-2) Obraćajući se prisutnima, na sebe je primenioove proročke reči, potvrdivši ih: «Danas se ispuni ovo Pismo u ušima vašim.» (Lk 4,21) Zatim je, pre svoje smrti na krstu, svojim učenicima više puta najavio dolazak Svetoga Duha «Utješitelja», čija će misija biti da svedoči za njega i pomaže vernima, da ih uči i uvodi u Istinu (up. Jn 14,16-17.25-26; 15,26; 16,13).

3. Pedesetnica, polazna tačka misije Crkve

Uveče, na dan Vaskrsa, kada se Isus javio apostolima, zabeleženo je: «dunu i reče im: Primite Duh Sveti!» (Jn 20,22) Na Pedesetnicu, Sveti duh silazi na apostole sa još većom silinom: «I ujedanput nastade šum sa neba» – čitamo u Delima Apostolskim – «kao hujanje silnoga vjetra, i napuni sav dom gdje oni sjeđahu. I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao ognjeni, i siđe po jedan na svakoga od njih.» (2,2-3)

Sveti Duh je iznutra obnovio apostole i zaodenuo ih snagom po kojoj su postali smeli u propovedanju: «Hristos je umro i vaskrsnuo!» Bili su slobodni od svakog straha, pa su počeli da govore sa svom smelošću(up. Dap 2,29; 4,13; 4,29.31). Od prestrašenih ribara postali su smeli propovednici Jevanđelja. Čak i njihovi neprijatelji nisu mogli da pojme kako ovi ljudi, «neuki i prosti» (up. Dap 4,13), mogu biti tako smeli i kako sa radošću podnose toliki otpor, patnje i progone. Ništa nije moglo da ih zaustavi. Onima koji su ih hteli ućutkati, odgovarali bi: «Mi ne možemo da ne govorimo ono što vidjesmo i čusmo.» (Dap 4,20) Tako je nastala Crkva, koja od Pedesetnice nije prestala da širi Radosnu Vest «sve do kraja zemlje» (Dap 1,8).

4. Sveti Duh, duša Crkve i izvor zajednice

Da bismo, međutim, razumeli misiju Crkve, moramo se vratiti u gornju odaju, gde su učenici, očekujući obećanog Duha, boravili zajedno (up. Lk 24,49) i molili sa Marijom, «Majkom». Sa ove ikone Crkve u njenim počecima, trebalo bi da se trajno nadahnjuje svaka hrišćanska zajednica. Apostolska i misijska plodnost nije prvenstveno rezultat pastirskih programa i metoda, koji se mogu mudro i «efikasno» izraditi, nego je ona plod neprestane molitve zajednice (up. Pavle VI, Apost. eks. Evangelii nuntiandi, 75). Uspeh misije pretpostavlja, osim toga, da zajednice budu ujedinjene, da budu «jedno srce i jedna duša» (up. Dap 4,32), kao i da budu spremne da svedoče ljubav i radost koje Sveti Duh uliva u srca vernih (up. Dap 2,42). Sluga Božiji, Jovan Pavle II, zapisao je da, pre svakog delovanja, misija Crkve jeste svedočenje i naveštanje (up. Enc. Redemptoris missio, 26). Tako je bilo i na početku hrišćanstva: pogani su se, kako piše Tertulijan, obraćali kad bi samo videli ljubav koja je postojala među hrišćanima: «Vidi» – govorili bi – «kako se uzajamno ljube!» (up. Apologetico, 39 § 7).

Zaključujući ovaj letimični pregled Reči Božije u Bibliji, pozivam vas da prepoznate kako je Sveti Duh najuzvišeniji dar Božiji čoveku, najjače svedočanstvo njegove ljubavi prema nama, ljubavi koja se konkretno izražava u onom «DA životu», koji Bog daruje svakom svom stvorenju. Ovo «DA životu» svoj celoviti izraz dobija u Isusu iz Nazareta, u njegovoj, po otkupljenju, pobedi nad zlom. U tom smislu, ne zaboravimo nikada da, upravo po sili Duha, Isusovo Jevanđelje ne može ostati samo puka konstatacija, nego želi da postane «radosna vest siromasima, oslobođenje zarobljenicima, vraćanje vida slepcima…» To je ono što se svom silinom projavilo na dan Pedesetnice, i tako postalo blagodat i misija, osnovna misija Crkve za svet.

Mi smo plod ove misije Crkve po delovanju Svetoga Duha. Mi nosimo u sebi onaj pečat ljubavi Oca u Isusu Hristu, koji je Sveti Duh. Ne zaboravimo, nikada, da se Duh Gospodnji neprestano pominje svakoga i, posebno preko vas mladih, želi da u svetu probudi vetar i oganj nove Pedesetnice.

5. Sveti Duh „Unutarnji učitelj“

Dragi mladi, i danas Duh Sveti nastavlja da snažno deluje u Crkvi. Njegovi plodovi su obilni u onoj meri u kojoj smo mi spremni da se otvorimo njegovoj obnoviteljskoj silini. Zato je važno da ga svako od nas spozna, da s njim stupi u bliski odnos i da mu dopusti da ga On vodi. Ali ovde se, naravno, nameće jedno pitanje: ko je za mene Sveti Duh? Nije mali broj onih hrišćana za koje je On još uvek «veliki stranac». Evo zašto sam poželeo da vas pozovem da, pripremajući se za sledeći Svetski Dan Mladih, produbite lično poznavanje Svetoga Duha. U našem simbolu vere ispovedamo:

«Verujem u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi» (Nikejsko-Carigradski Simbol vere). Da, Sveti Duh, Duh ljubavi Oca i Sina, izvor je života koji nas posvećuje, «jer se ljubav Božija izlila u srca naša Duhom Svetim koji je dat nama» (Rim 5,5). Nije, ipak, dovoljno samo poznavati ga. Neophodno je prihvatiti ga kao vodiča naših duša, kao «Unutrašnjeg učitelja» koji nas uvodi u tajnu Svete Trojice, jer nas jedino on može otvoriti veri i učiniti da je svakodnevno u punoći živimo. On nas upućuje na druge, pali u nama oganj ljubavi i osposobljava za misionare Božije ljubavi.

Znam dobro koliko veliko poštovanje, vi mladi, nosite u srcu prema Isusu, koliko želite da ga susretnete i da s njim razgovarate. Ipak, setite se da upravo prisustvo Duha u nama potvrđuje, sadrži i saobražava naše ličnosti prema Ličnosti samog, razapetog i vaskrslog Isusa. Da bismo se, dakle, približili Isusu, postanimo bliski sa Svetim Duhom.

6. Svete tajne potvrde i evharistije

Ali – reći ćete – na koji način možemo da dopustimo Svetom Duhu da nas obnovi i da raste u našem duhovnom životu? Odgovor je – kao što znate – sledeći: to je moguće po svetim tajnama (sakramentima), jer vera raste i jača zahvaljujući svetim tajnama, pre svih, po tajnama hrišćanske inicijacije: krstu, potvrdi i evharistiji, koje se međusobno dopunjuju i neodvojive su jedna od druge (up. Katihizis Katoličke Crkve, 1285). Ova istina o tri svete tajne koje stoje na početku našeg hrišćanskog života pomalo je zapostavljena u životu ne malog broja hrišćana, za koje su to samo neki činovi obavljeni u prošlosti i bez realne povezanosti sa današnjicom, kao korenje bez vitalnog soka. Događa se da se mnogi mladi, nakon primanja potvrde, udaljavaju od života po veri. Postoje, takođe, i oni mladi koji ni ne primaju ovaj sakrament. Ipak, po svetim tajnama krsta, potvrde i redovnom evharistijskom pričešćivanju, Sveti Duh nam daruje da postanemo sinovi i kćeri Oca, Isusova braća i sestre, članovi njegove Crkve, baštinici radosti vere sposobni za svedočenje Jevanđelja.

Pozivam vas da razmišljate o ovome što vam pišem. Danas je posebno važno da se otkrije dubina svete tajne potvrde i shvati važnost našeg duhovnog rasta. Onaj ko je primio svete tajne krsta i potvrde, neka se seti da je postao «hram Duha». U njemu boravi Bog. Neka uvek bude svestan toga i neka se bori da blago koje je u njemu donese plodove svetosti. Onaj ko je kršten, a još nije primio sakrament potvrde, neka se pripremi da ga primi, znajući da će tako postati «celoviti» hrišćanin, jer potvrda usavršuje krsnu blagodat (up.KKC, 1302-1304).

Sveta tajna potvrde nam daje posebnu snagu za svedočenje i proslavljenje Boga celokupnim našim životom (up. Rim 12,1). Po njoj postajemo intimno svesni naše pripadnosti Crkvi, «Hristovom Telu», kojem smo svi živi udovi, solidarni jedni s drugima (up. 1. Kor 12,12-25). Svaki krštenik, ako dopusti da ga Duh vodi, može, zahvaljujući harizmama koje su mu darovane – jer «svakome se daje projava Duha na korist» (1. Kor 12,7) – prineti sopstveni dar za izgradnju Crkve. A kada Duh deluje, u duši sazrevaju njegovi plodovi: «ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera, krotost, uzdržanje» (Gal 5,22). Onima među vama koji još nisu primili sakrament potvrde upućujem srdačan poziv da se, rukovođeni svojim sveštenicima, pripreme da ga prime. To je posebna prilika za primanje blagodati koju vam Gospod nudi. Zato ne dozvolite da vam ona promakne!

Želeo bih dodati još nekoliko reči o Evharistiji. Da biste mogli da rastete u hrišćanskom životu treba da primate hranu Hristovog Tela i Krvi. Mi smo, uistinu, kršteni i potvrđeni da bismo mogli da sudelujemo u Evharistiji (up. KKC, 1322; Ap. eks. Sacramentum caritatis, 17). Kao «izvor i vrhunac» eklisijalnog života, Evharistija je «Trajna Pedesetnica», jer svaki put kada slavimo svetu misu primamo Svetoga Duha, koji nas još dublje s Hristom sjedinjuje i u Njemu preobražava. Ako, dragi mladi, čečće budete deo evharistijskog slavlja, ako malo vašeg vremena posvetite za klanjanje svetoj tajni evharistije, onda će iz toga izvora ljubavi i vas zahvatiti radosna odvažnost da svoj život posvetite Jevanđelju i da ga sledite. Osetićete, istovremeno, da tamo gde naše snage ne dosežu, Sveti Duh dolazi da nas preobrazi, ispuni svojom silom i učini svedocima, ispunjenim misionarskim plamenom vaskrslog Hrista.

7. Neophodnost i nužnost misija

Mnogi mladi sa zebnjom gledaju na sopstveni život i, s obzirom na svoju budućnost, sebi postavljaju mnoga pitanja. Oni se zabrinuto pitaju: Kako ćemo se uklopiti u ovaj svet u kojem se nalazi tako mnogo nepravde i patnje? Kako možemo da reagujemo na sebičnost i nasilje koji ponekad preovladavaju? Kako možemo da damo potpuni smisao svome životu? Šta treba učiniti da plodovi Duha, koje smo već spomenuli, «ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera, krotost, uzdržanje» (br. 6), preplave ovaj svet, pre svega svet mladih, koji je tako slab i ranjen? Pod kojim uslovima životvorni Duh prvog stvaranja, a iznad svega drugog stvaranja, ili otkupljenja, može postati duša novog čovečanstva? Ne zaboravimo, koliko god je veliki dar Božiji – a dar Isusovog Duha je najveći – toliko je velika potreba sveta da ga primi. Zato je velika i zanosna misija Crkve da ostvari verodostojno svedočanstvo. A vi mladi, po Svetskom Danu Mladih, na specifičan način potvrđujete spremnost da učestvujete u toj misiji. Zbog toga mi je, dragi prijatelji, stalo da vas podsetim na određene vrednosti, na koje se možete osloniti i o kojima treba da razmišljate. Još jednom vam ponavljam da samo Hristos može ispuniti intimna stremljenja ljudskog srca. Samo je On u stanju da čovečanstvo učini humanim i da ga dovede do «oboženja». Snagom svoga Duha, On uliva u nas božansku ljubav, koja nas čini sposobnim da ljubimo bližnjega i da mu služimo. Sveti Duh prosvetljuje, objavljujući Hrista raspetoga i vaskrsloga, i pokazuje nam put kako ćemo postati sličniji njemu, ne bismo li postali «izraz i oruđe ljubavi koja od njega dolazi» (Enc. Deus caritas est, 33). A onaj ko dopušta da ga Duh vodi, spoznaje da služiti Jevanđelju nije neka usputna opcija jer uočava hitnost prenošenja Radosne Vesti drugima. Treba, ipak, ponovno naglasiti da Hrista možemo svedočiti samo ako dopustimo da nas vodi Sveti Duh, koji je «u evangelizaciji glavni činioc» (up. Evangelii nuntiandi,75), «protagonista misije» (up. Redemptoris missio, 21).

Dragi mladi, kao što su već više puta ponovili moji časni prethodnici, Pavle VI i Jovan Pavle II, danas je više nego ikada potrebno naveštati Jevanđelje i svedočiti veru (up. Redemptoris missio,1). Neki smatraju da predstavljanje dragocenog blaga vere pojedincima koji još ne učestvuju u njoj znači biti netolerantan prema njima. Ali to nije tako, jer predstaviti Hrista ne znači nametnuti ga (up. Evangelii nuntiandi, 80). Uostalom, još pre dve hiljade godina dvanaest apostola dalo je svoje živote da bi svi mogli upoznati i zavoleti Hrista. Od tada, zahvaljujući muževima i ženama koji su bili poneseni istim misionarskim žarom, Jevanđelje nastavlja da se širi. Zato su i danas potrebni Hristovi učenici koji, kada je u pitanju služenje Jevanđelju, neće štedeti svoje vreme i snage.Potrebni su mladi koji će iznutra goreti od ljubavi prema Bogu i koji će, kao što su to činili mnogi blaženi i sveti mladi u prošlosti pa sve do naših dana, velikodušno odgovarati na taj gorući poziv. Uveravam vas da i danas Isusov Duh poziva vas mlade da svojim vršnjacima donesete lepe vesti o Isusu. Postojanje nesumnjivih problema sa kojima se suočavaju odrasli da na shvatljiv i uverljiv način uđu u prostor mladih, može biti znak kojim Duh namerava da pokrene vas mlade da preuzmete taj zadatak. Vi poznajete ideale, jezik, pa i rane i očekivanja, kao i težnje ka dobru vaših vršnjaka. Tu se otvara široko područje osećanja, rada, obrazovanja i vaspitanja, očekivanja i patnje… Neka se svako od vas odvaži i Svetom Duhu obeća da će, na način koji smatra najboljim, jednu mladu ličnost dovesti Isusu Hristu. Budite «spremni sa krotošću dati odgovor svakome koji traži od vas razlog vaše nade» (up. 1. Pt 3,15).

Da biste postigli taj cilj, dragi prijatelji, budite sveti, budite misionari, jer svetost se nikako ne može odvojiti od misije (up. Redemptoris missio, 90).Ne bojte se da budete sveti misionari, poput svetog Franje Ksaverskog, koji je, do izmaka svojih snaga, prolazio ceo daleki Istok propovedajući Radosnu Vest, ili poput svete Terezije od Deteta Isusa, koja je bila misionarka iako nikada nije napustila Karmel. I on i ona su «Zaštitnici Misija». Budite spremni da svoj život stavite na kocku ne biste li svet obasjali Hristovom istinom; ne biste li ljubavlju odgovorili na mržnju i prezir života, ne biste li, u svakom uglu zemlje, naveštali nadu vaskrslog Hrista.

8. Zazivati „novu Pedesetnicu“ na svet

Dragi mladi, očekujem vas u velikom broju u julu 2008. godine u Sidneju. Biće to providonosna prilika da u punoći iskusite silu Svetoga Duha. Dođite u velikom broju da biste mogli biti znak nade i dragocena podrška zajednicama Crkve u Australiji, koje se pripremaju da vas ugoste. Za mlade iz zemlje koja će nas ugostiti biće to izuzetna prilika da svome, u mnogo čemu sekularizovanom društvu, naveste lepotu i radost Jevanđelja.

Australija, kao i Okeanija, treba ponovo da otkriju svoje hrišćanske korene. U posinodalnoj eksortaciji Ecclesia in Oceania, Jovan Pavle II je napisao:

«Snagom Svetoga Duha, Crkva u Okeaniji priprema se na novu evangelizaciju naroda koji danas gladuju za Hristom… Nova evangelizacija je prioritet Crkve u Okeaniji» (br. 18).

Pozivam vas da u toku ovog poslednjeg perioda pred XXIII Svetski Dan Mladih dosta vremena posvetite molitvi i svom duhovnom obrazovanju, kako biste u Sidneju mogli da obnovite svoja krsna i potvrdna obećanja. Zajedno ćemo zazivati Svetoga Duha, moleći s verom Boga za dar nove Pedesetnice za Crkvu i za čovečanstvo trećeg milenijuma.

Neka vas Marija, koja je s apostolima bila sjedinjena u gornjoj odaji, prati kroz ove mesece i neka svim mladim hrišćanima izmoli novo izlivanje Svetoga Duha koji će zapaliti vaša srca. Ne zaboravite: Crkva ima poverenja u vas! Mi, pastiri, posebno molimo da zavolite Isusa, pomognete drugima da ga zavole i verno ga sledite. U ovim osećanjima, sve vas sa velikom ljubavlju blagoslivljem.

Iz Lorenzaga, 20. jula 2007.

BENEDIKT PP. XVI

Izvor: Vatikan
2 коментара у вези “Vatikan, mladi, nova evangelizacija naroda i prevod na srpski jezik?”
  1. odlična poruka!

  2. milutine,jer si ti dosao na srpski sajt da nas zezas u
    zdrav mozak?


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo