logo logo logo logo
Рубрика: Свет, Технологија    Аутор: Преузето    793 пута прочитано    Датум: 21.12.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

sarkozi.jpgU ne­dav­noj iz­ja­vi Sar­ko­zi je re­kao da je da­na­šnji in­ter­net di­vlja i be­za­kon­ska oblast ko­ju tre­ba da osvo­ji i ci­vi­li­zu­je – Fran­cu­ska. Na br­zi­nu je ofor­mio po­slov­no udru­že­nje fran­cu­skih dis­ko­graf­skih ku­ća, po­zo­ri­šta, bi­ro­kra­ta i in­ter­net pro­vaj­de­ra, od ko­jih su svi ran­gi­ra­ni pre­ma taj­no­vi­tim mre­ža­ma ra­ču­na­ra jed­na­kih nad­le­žno­sti.

Ve­o­ma je ve­ro­vat­no da u Fran­cu­skoj vi­še lju­di ko­ri­sti te mre­že ra­ču­na­ra jed­na­kih nad­le­žno­sti ne­go što gla­sa na fran­cu­skim iz­bo­ri­ma. One su ve­o­ma po­pu­lar­ne za­to što omo­gu­ća­va­ju lju­di­ma da ”de­le” mu­zi­ku i, sve vi­še, fil­mo­ve, a sve to bes­plat­no. Me­đu­tim, te mre­že ne­ma­ju ni­ka­kvu in­sti­tu­ci­o­nal­nu po­zi­ci­ju. One po­sto­je za­hva­lju­ju­ći sreć­noj teh­nič­koj okol­no­sti ko­ju su ot­kri­li ha­ke­ri i na­met­nu­li je pu­tem fa­it ac­com­pli.

Sar­ko­zi na­me­ra­va da uki­ne ovu ”sred­njo­ve­kov­nu” zbr­ku na­me­ta­njem ”ma­ši­na nju­ška­la” za fran­cu­ske mre­že ra­ču­na­ra jed­na­kih nad­le­žno­sti ko­je ot­kri­va­ju ovu ak­tiv­nost ”de­lje­nja” mu­zi­ke i fil­mo­va i bri­šu je. U isto vre­me, on pla­ni­ra da na­met­ne no­vi na­ci­o­nal­ni re­žim ko­jim se uki­da ”upra­vlja­nje di­gi­tal­nim pra­vi­ma”, kom­pli­ko­va­na od­bra­na soft­ve­ra od pi­ra­ta ko­ju su iz­u­me­le i na­met­nu­le jav­no­sti – pri­vat­ne kom­pa­ni­je.

Pret­po­sta­vlja se da će re­zul­tat bi­ti fran­cu­ska in­du­stri­ja di­gi­tal­ne kul­tu­re ko­ja ne­sme­ta­no funk­ci­o­ni­še, u ko­joj dr­ža­va na­me­će i pro­pi­su­je za­kon o In­ter­ne­tu, fran­cu­ski po­tro­ša­či pla­ća­ju fran­cu­ske mu­zi­ča­re i fran­cu­ske film­ske auto­re, gde je bo­ga­ta na­ci­o­nal­na kul­tur­na ba­šti­na iz­vu­če­na iz mu­ze­ja i di­gi­ta­li­zo­va­na.

Ovo je in­ter­ven­ci­o­ni­stič­ki mo­del, na­met­nut od­o­zgo, od stra­ne moć­nih igra­ča. Iz nji­ho­ve per­spek­ti­ve, ova ko­a­li­ci­ja ima smi­sla. Sva­ka in­te­re­sna moć ne­što do­bi­ja. Fran­cu­ski pro­vaj­de­ri do­bi­ja­ju kon­tro­lu nad svo­jim ne­za­do­volj­nim anar­hič­nim ko­ri­sni­ci­ma. Fran­cu­ska vla­da za­dr­ža­va u okvi­ru fran­cu­ske kul­tur­ne in­du­stri­je le­gal­ne to­ko­ve pri­ho­da ko­je mo­že da opo­re­zu­je. Po­su­sta­la mu­zič­ka in­du­stri­ja do­bi­ja od vla­de is­pla­tu ra­di po­mo­ći u no­vom di­gi­tal­nom okru­že­nju. Fran­cu­ska bi­o­skop­ska in­du­stri­ja ko­ja je u kri­zi se bar ohra­bru­je, dok se fran­cu­ski pro­iz­vo­đa­či vi­deo igri­ca ra­du­ju dr­žav­nim da­va­nji­ma.

Ovo je ta­ko fran­cu­sko re­še­nje: ra­ci­o­nal­no, na­ci­o­na­li­stič­ko i eli­ti­stič­ko. Je­di­ni is­klju­če­ni iz ovih sa­ve­ta je obi­čan fran­cu­ski na­rod – oni mi­li­o­ni Fran­cu­za ko­ji su pot­pu­no na­vik­nu­ti da ko­ri­ste ra­ču­na­re i da ”de­le” šta god im se do­pad­ne.

Ovo je ta­ko­đe stro­go ko­mer­ci­jal­ni mo­del za­šti­te autor­skih pra­va, bez ijed­ne re­či o da­na­šnjim kre­a­tiv­nim na­po­ri­ma či­ja pra­va ni­su za­šti­će­na, kao što je bes­plat­ni soft­ver sta­vljen na ras­po­la­ga­nje ko­ri­sni­ci­ma i cre­a­ti­ve com­mons li­cen­ce. Po­kret za bes­plat­ni soft­ver ima na­ci­o­nal­ne sa­ve­zni­ke – u Bra­zi­lu, Ve­ne­cu­e­li, Špa­ni­ji, Ita­li­ji, Fin­skoj – ali oni ne pra­ve fil­mo­ve, oni ne sni­ma­ju mu­zič­ke hi­to­ve i ne­ma­ju ni­jed­nog pri­ja­te­lja u su­du Ni­ko­le Sar­ko­zi­ja.

Sar­ko­zi gra­di su­ro­vu fran­cu­sku tvr­đa­vu u pu­stinj­skom pe­sku glo­bal­ne elek­tron­ske obla­sti. Ona će bi­ti okru­že­na lju­ti­tim ali lo­še or­ga­ni­zo­va­nim do­mo­ro­ci­ma na­o­ru­ža­nim ra­ču­na­ri­ma. Ona će se ima­ti uspe­ha ili ne­u­spe­ha u sa­mo jed­noj stva­ri: da li pra­ve vi­še nov­ca oni unu­tar tvr­đa­ve ili oni iz­van nje.

Ako, za osam ili de­set go­di­na ugle­da­te ogro­man iz­liv fran­cu­skih fil­mo­va, mu­zi­ke i vi­deo igri­ca ka­ko se ši­ri za­ču­đe­nom pla­ne­tom, Sar­ko­zi će bi­ti hva­ljen kao ge­ni­je. Ali ako se Fran­cu­ska po­la­ko ”isu­ši” u svo­joj za­klju­ča­noj ku­ti­ji ko­ju ni­ko dru­gi ne slu­ša, on hr­li pra­vo ka go­mi­li pe­pe­la me­dij­ske isto­ri­je – ve­o­ma na­lik fran­cu­skom Mi­ni­te­lu, fran­cu­skoj pan­te­le­graf­skoj faks ma­ši­ni, fran­cu­skom op­tič­kom te­le­gra­fu, fran­cu­skoj Cycla­des mre­ži i fran­cu­skoj va­zdu­šnoj po­šti.

Brus Ster­ling za Evropa Nedeljnik

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo