logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Друштво    Аутор: Milan Nikolic    пута прочитано    Датум: 27.01.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

unmik_3.jpgSavet bezbednosti,

Imajuci u vidu principe i ciljeve Povelje Ujedinjenih nacija, ukljucujuci primarnu odgovornost Saveta bezbednosti za ocuvanje medunarodnog mira i bezbednosti,

podsecajuci na svoje rezolucije 1160 (1998) od 31. marta 1998, 1199 (1998) od 23. septembra 1998, 1203 (1998) od 24. oktobra 1998. i 1239 (1999) od 14. maja 1999,

izražavajuci žaljenje zbog toga što nije došlo do potpunog poštovanja zahteva iz ovih rezolucija,

odlucan da razreši ozbiljnu humanitarnu situaciju na Kosovu, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, i osigura bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica njihovim domovima,

osudujuci sve akte nasilja protiv stanovnika Kosova kao i teroristicke akte bilo koje strane,

podsecajuci na saopštenje generalnog sekretara UN od 9. aprila 1999. u kome se izražava zabrinutost zbog humanitarne tragedije koja se odvija na Kosovu,

ponovo potvrdujuci pravo svih izbeglica i raseljenih lica da se vrate svojim domovima u bezbednosti,

podsecajuci na nadležnost i mandat Medunarodnog krivicnog tribunala za bivšu Jugoslaviju,

pozdravljajuci opšte principe o politickom rešenju za kosovsku krizu koji su usvojeni 6. maja 1999. godine (S/1999/516, aneks 1 uz ovu rezoluciju) i takode pozdravljajuci to što SR Jugoslavija prihvata principe koji su navedeni u tackama 1-9 u papiru koji je podnet u Beogradu 2. juna 1999. godine (S/1999/649, aneks 2 uz ovu rezoluciju) i saglasnost SR Jugoslavije na taj papir,

ponovo potvrdujuci privrženost svih država clanica suverenitetu i teritorijalnom integritetu SR Jugoslavije i drugih država regiona, kako je navedeno u Helsinškom dokumentu i aneksu 2,

ponovo potvrdujuci apel iz prethodnih rezolucija za široku autonomiju i suštinsku samoupravu za Kosovo,

utvrdujuci da situacija u regionu i dalje predstavlja pretnju medunarodnom miru i bezbednosti,

odlucan da obezbedi sigurnost i bezbednost medunarodnog osoblja i sprovodenje obaveza koje proisticu iz ove rezolucije od strane svih na koje se ona odnosi, i delujuci u tom cilju u skladu sa Glavom VII Povelje Ujedinjenih nacija,

Odlucuje da političko rešenje za krizu na Kosovu treba da bude zasnovano na opštim principima iz aneksa 1 i kako je dalje razradeno u principima i drugim traženim elementima iz aneksa 2;
Pozdravlja to što SR Jugoslavija prihvata principe i druge tražene elemente koji se pominju u gore navedenom stavu 1, i zahteva punu saradnju SR Jugoslavije u cilju njihove brze primene;
Narocito traži da SR Jugoslavija odmah obustavi nasilje i represiju na Kosovu na nacin koji se može verifikovati, i da zapocne i okonca povlacenje u fazama sa Kosova, na nacin koji se može verifikovati, svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga, u skladu sa hitnim rasporedom, sa cim ce biti sinhronizovano rasporedivanje medunarodnog bezbednosnog prisustva na Kosovu;
Potvrduje da ce posle povlacenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljen povratak na Kosovo radi obavljanja dužnosti u skladu sa aneksom 2;
Odlucuje o rasporedivanju civilnog i bezbednosnog prisustva na Kosovu, pod pokroviteljstvom UN, sa odgovarajucom opremom i osobljem, kako se to traži, i pozdravlja saglasnost SR Jugoslavije za takvo prisustvo;
Traži od generalnog sekretara da imenuje, nakon konsultacija sa Savetom bezbednosti, specijalnog predstavnika koji ce kontrolisati implementaciju civilnog prisustva i dalje traži od generalnog sekretara da da instrukciju svom specijalnom predstavniku da vrši koordinaciju sa medunarodnim bezbednosnim prisustvom kako bi se obezbedilo da oba prisustva rade u pravcu istih ciljeva i da se medusobno pomažu;
Ovlašcuje države clanice i odgovarajuce medunarodne organizacije da uspostave medunarodno bezbednosno prisustvo na Kosovu, kako se navodi u stavu 4 aneksa 2 uz sva neophodna sredstva kako bi moglo da obavi svoje odgovornosti iz dole navedenog stava 9;
Potvrduje potrebu za hitnim i što skorijim rasporedivanjem efikasnog medunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva na Kosovu, i zahteva da strane u potpunosti saraduju prilikom njegovog rasporedivanja;
Odlucuje da ce odgovornosti medunarodnog bezbednosnog prisustva koje ce biti rasporedeno i delovati na Kosovu ukljucivati:
odvracanje od obnove neprijateljstava, održavanje i prema potrebi, nametanje prekida vatre, obezbedivanje povlacenja i sprecavanja povratka na Kosovo snaga savezne i republicke vojske, policije i paravojnih jedinica, osim kako je predvideno u tacki 6 aneksa 2;
demilitarizaciju Oslobodilacke vojske Kosova (OVK) i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca, kako se zahteva u stavu 15;
uspostavljanje bezbednog okruženja u kome izbeglice i raseljena lica mogu da se vrate svojim kucama u bezbednosti, a medunarodno civilno prisustvo može da funkcioniše, u kome privremena uprava može da bude uspostavljena i humanitarna pomoc isporucivana;
osiguranje javne bezbednosti i reda dok medunarodno civilno prisustvo ne preuzme odgovornost za sprovodenje tog zadatka;
nadgledanje uklanjanja mina dok medunarodno civilno prisustvo, prema potrebi, ne preuzme odgovornost za taj zadatak;
odgovarajucu podršku i blisku koordinaciju sa radom medunarodnog civilnog prisustva;
obavljanje dužnosti nadgledanja granice kako je traženo;
obezbedenje zaštite i slobode kretanja za sebe, za medunarodno civilno prisustvo i druge medunarodne organizacije;
Ovlašcuje generalnog sekretara da uz pomoc odgovarajucih medunarodnih organizacija, uspostavi medunarodno civilno prisustvo na Kosovu, kako bi se obezbedila privremena uprava na Kosovu, pri cemu ce narod Kosova moci da uživa suštinsku autonomiju u okviru SR Jugoslavije, i koje ce obezbediti prelaznu upravu pri cemu ce uspostavljati i nadgledati razvoj privremenih demokratskih institucija samouprave, kako bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život svih stanovnika Kosova;
Odlucuje da ce glavne odgovornosti civilnog prisustva ukljucivati:
unapredenje uspostavljanja, do konacnog rešenja, suštinske autonomije i samouprave na Kosovu, uzimajuci u potpunosti u obzir aneks 2 i sporazume iz Rambujea (S/1999/648);
obavljanje osnovnih civilno-upravnih funkcija tamo gde je i koliko je to potrebno;
organizovanje i nadgledanje razvoja privremenih institucija za demokratsku i autonomnu samoupravu, do konacnog politickog rešenja, ukljucujuci i održavanje izbora;
prenošenje, u skladu sa uspostavljanjem tih institucija, svojih administrativnih zadataka, a nadgledajuci i podržavajuci ucvršcivanje lokalnih privremenih institucija Kosova i drugih aktivnosti u pravcu gradenja mira;
olakšavanje politickog procesa ciji je cilj definisanje buduceg statusa Kosova, uzimajuci u obzir sporazume iz Rambujea (S/1999/648);
u konacnoj fazi, nadgledanje prenosa vlasti sa privremenih institucija Kosova na institucije koje ce biti uspostavljene u skladu sa politickim rešenjem;
podršku rekonstrukciji kljucnih objekata infrastrukture i drugoj ekonomskoj rekonstrukciji;
podršku saradnji sa medunarodnim humanitarnim organizacijama, i humanitarnoj pomoci unesrecenima;
održavanje civilnog reda i zakona, ukljucujuci i uspostavljanje snaga lokalne policije, a u meduvremenu, putem rasporedivanja medunarodnog policijskog osoblja koje ce raditi na Kosovu;
zaštitu i unapredenje ljudskih prava;
osiguranje bezbednog i neometanog povratka svih izbeglica i raseljenih lica u njihove domove na Kosovu;
Istice potrebu koordiniranih operacija humanitarne pomoci, kao i da SR Jugoslavija dozvoli neometan pristup Kosovu humanitarnim organizacijama za pružanje pomoci i saraduje sa takvim organizacijama kako bi se obezbedila brza i efikasna dostava humanitarne pomoci;
Podstice sve države clanice i medunarodne organizacije da daju doprinos ekonomskoj i socijalnoj obnovi kao i bezbednom povratku izbeglica i raseljenih lica, i istice, u tom kontekstu, znacaj sazivanja, što je pre moguce, medunarodne konferencije donatora, (narocito za ciljeve u gore navedenom stavu 11g);
Zahteva punu saradnju svih na koje se to odnosi, ukljucujuci i medunarodno bezbednosno prisustvo, sa Medunarodnim krivicnim sudom za bivšu Jugoslaviju;
Zahteva od OVK i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca da odmah prekinu sa svim ofanzivnim akcijama i da se povinuju zahtevima za demilitarizaciju kako to traži šef medunarodnog civilnog prisustva, u konsultacijama sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara;
Odlucuje da se zabrane koje su nametnute u stavu 8 rezolucije 1160 (1998) nece odnositi na oružje i srodnu vojnu opremu koje koristi medunarodno civilno bezbednosno prisustvo;
Pozdravlja rad koji je u toku u EU i drugim medunarodnim organizacijama u cilju razvijanja sveobuhvatnog pristupa ekonomskom razvoju i stabilizaciji regiona koji je pogoden kosovskom krizom, ukljucujuci i implementaciju Pakta stabilnosti za jugoistocnu Evropu, uz široko medunarodno ucešce, kako bi se podstaklo unapredenje demokratije, ekonomskog prosperiteta, stabilnosti i regionalne saradnje;
Zahteva od svih država u regionu da u potpunosti saraduju u sprovodenju svih aspekata ove rezolucije;
Odlucuje da se medunarodno civilno i bezbednosno prisustvo uspostavi za pocetni period od 12 meseci, koje ce se nastaviti posle toga ukoliko Savet bezbednosti ne odluci drugacije;
Traži od generalnog sekretara da u redovnim intervalima podnosi Savetu izveštaje o sprovodenju ove rezolucije, ukljucujuci i izveštaje rukovodstva civilnog i bezbednosnog prisustva, pri cemu prvi izveštaj treba da bude podnet u roku od 30 dana od usvajanja ove rezolucije;
Odlucuje da se i dalje aktivno bavi ovim pitanjem.

Aneks 1

Izjava predsedavajuceg o zakljuccima sa sastanka ministara Grupe 8, održanog u Petersburgu, 06. maja 1999. godine

Ministri Grupe 8 su usvojili dole navedene opšte principe o politickom rešenju krize na Kosovu:

 • trenutna i proverljiva obustava nasilja i represije na Kosovu;
 • povlacenje vojske, policije i paravojnih snaga sa Kosova;
 • rasporedivanje efikasnog medunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva na Kosovu, koje ce podržati i usvojiti Ujedinjene nacije, sposobnog da garantuje ostvarivanje zajednickih ciljeva;
 • uspostavljanje privremene administracije za Kosovo o cemu ce doneti odluku Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život za sve stanovnike Kosova;
 • bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica i neometan pristup humanitarnih organizacija Kosovu;
 • politicki proces ka uspostavljanju sporazuma o privremenom politickom okviru, koji ce obezbediti suštinsku samoupravu na Kosovu, uzimajuci u potpunosti u obzir sporazume iz Rambujea i principe suverenosti i teritorijalnog integriteta SR Jugoslavije i drugih zemalja u regionu, i demilitarizaciju OVK;
 • sveobuhvatni pristup ekonomskom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona.

Aneks 2

Sporazum treba da bude postignut na osnovu dole navedenih principa kako bi se krenulo u pravcu rešavanja krize na Kosovu:

 • Trenutna i proverljiva obustava nasilja i represije na Kosovu.
 • Proverljivo povlacenje svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga sa Kosova, u skladu sa hitnim rasporedom.
 • Rasporedivanje na Kosovu, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, efikasnog medunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva, sposobnog da garantuje postizanje zajednickih ciljeva, koje ce delovati, ako se tako odluci, u skladu sa Glavom VII Povelje.
 • Medunarodno bezbednosno prisustvo uz suštinsko ucešce NATO mora da bude rasporedeno pod jedinstvenom komandom i kontrolom i ovlašceno da uspostavi bezbedno okruženje za sve ljude na Kosovu, kao i da olakša bezbedan povratak svih raseljenih lica i izbeglica njihovim domovima.
 • Uspostavljanje privremene administracije za Kosovo kao dela medunarodnog civilnog prisustva pod kojim ce narod Kosova moci da uživa suštinsku autonomiju u okviru SR Jugoslavije o cemu ce odluku doneti Savet bezbednosti UN. Privremena administracija treba da obezbedi prelaznu upravu, i da pri tome uspostavlja i nadgleda razvoj privremenih demokratskih samoupravnih institucija kako bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život svih stanovnika Kosova.

Nakon povlacenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja ce biti dozvoljeno da se vrati i obavlja sledece funkcije:

 • vezu sa medunarodnom civilnom misijom i medunarodnim bezbednosnim prisustvom;
 • obeležavanje/cišcenje minskih polja;
 • održavanje prisustva na mestima srpske kulturne baštine;
 • održavanje prisustva na glavnim granicnim prelazima.
 • Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica uz nadzor UNHCR (Visokog komesara UN za izbeglice) i neometan pristup humanitarnih organizacija Kosovu.

Politicki proces u cilju uspostavljanja sporazuma o privremenom politickom okviru koji ce obezbediti suštinsku samoupravu za Kosovo, uzimajuci u potpunosti u obzir sporazume iz Rambujea i principe suvereniteta i teritorijalnog integriteta SR Jugoslavije i drugih zemalja regiona, kao i demilitarizaciju OVK. Pregovori izmedu strana u pravcu postizanja rešenja ne treba da odlažu ili ometaju uspostavljanje demokratskih samoupravnih institucija.
Sveobuhvatni pristup ekonomskom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona. Ovo ce ukljuciti sprovodenje Pakta stabilnosti za jugoistocnu Evropu, uz široko medunarodno ucešce kako bi se dalje podsticalo unapredenje demokratije, ekonomskog prosperiteta, stabilnosti i regionalne saradnje.
Suspenzija vojnih aktivnosti ce zahtevati prihvatanje gore navedenih principa, uz saglasnost za druge vec identifikovane tražene elemente, koji su sadržani u dole navedenim napomenama.

Zatim ce biti hitno zakljucen vojno-tehnicki sporazum koji ce, izmedu ostalog, precizirati dadatne modalitete ukljucujuci uloge i funkcije jugoslovenskog-srpskog osoblja na Kosovu:

Povlačenje

Procedure povlacenja, ukljucujuci i povlacenje u fazama, detaljni plan i razgranicenje tampon zone u Srbiji iza koje ce snage biti povucene;

Osoblje koje se vraća

 • Oprema osoblja koje se vraca;
 • Okvir za funkcije koje ce obavljati;
 • Raspored njihovog vracanja;
 • Geografsko razgranicenje oblasti u kojima ce oni delovati;
 • Pravila koja ce regulisati njihov odnos sa medunarodnim bezbednosnim prisustvom i medunarodnom civilnom misijom.

Rezoluciju 1244 (1999) Savet bezbednosti usvojio je na svom 4011-om sastanku održanom 10. juna 1999.

Drugi traženi elementi:

Brz i precizan raspored povlacenja što znaci, npr. 7 dana za okoncanje povlacenja; povlacenje oružja za vazdušnu odbranu 25 km izvan zone bezbednosti u okviru 48 sati;
Povratak osoblja za cetiri gore navedene funkcije obavice se uz nadzor medunarodnog bezbednosnog prisustva i bice ograniceno na mali dogovoreni broj (stotine, ne hiljade);
Obustava vojne aktivnosti po otpocinjanju proverljivog povlacenja;
Razgovori i postizanje Vojno-tehnickog sporazuma nece prekoraciti ranije dogovoreni rok za okoncanje povlacenja.

Izvor: koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo