logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Друштво, Економија    Аутор: Преузето    пута прочитано    Датум: 11.01.2013    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Тужба за организовани криминал

ТУЖИЛАШТВУ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ БЕОГРАД
Устаничка бр. 29
На број: Кт – /2013
Еколошки покрет Нови Сад, Никола Алексић; 03.01.2013

***

ОШТЕЋЕНИ:

1. Никола Алексић из Новог Сада,бул. Цара Лазара бр.83.

2. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ НОВОГ САДА, из Новог Сада, Војвођанских бригада бр.17/I, кога заступа Никола Алексић, директор.

ОСУМЊИЧЕНИ:

1. Пап Боривој, судија Основног суда у Новом Саду, доступан на адреси суда, Нови Сад, Сутјеска бр.3

2. Јан Боћански, директор Управе за заштиту биља, Београд, Омладинских бригада 1, доступан на адреси, Нови Сад, Алексе Шантића бр.68

3. НН одговорно лице из привредног друштва, “MK- SEEDS” д.о.о., матични број; 20686863, ПИБ-106821335 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 7.

4. НН службено лице инспектор Фитосанитарне инспекције које је потписало Сертификате од 16.03.2011. године (2 ком.) и 24.03.2011. године.

5. НН службено лице из Управе Царина Републике Србије које је омогућило противправни увоз семена.

Постоји основана сумња да су Осумњичени од 1-5 повезани у својим противправним радњама, те према чл.3 ст.2 и чл.4 Закона о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела (Сл.гл.РС бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 42/05, 61/05, 72/09, 72/11 и 101/11), починили дела организованог криминала, из којих разлога Оштећени подносе

– у 2 примерка

– са 17 прилога

 

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПО чл. 222 и 223 ЗКП-а

 

Постоји основана сумња да су Осумњичени од 1-5 реда починили више кривичних дела у повезаном деловању, и то;

1. Пап Боривој, да је извршио кривично дело кршења Закона од стране судије из чл. 360 ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом непријављивање кривичног дела и учиниоца из чл. 332 ст. 2 КЗ РС у вези са чл. 223 ст. 2 ЗКП.

тако што је;

критичног дана, 05.12.2011. године у Новом Саду у згради Основног суда у Новом Саду ул. Сутјеска бр.3, способан да схвати значај својих поступака и последица које ће изазвати другима, приликом саслушања Окривљеног Николе Алексића из Новог Сада, на адреси Булевар Цара Лазара 83 у кривичном предмету посл.бр. К-226/11 по приватној кривичној тужби МК ГРУПЕ, из Београда, Михајла Пупина 115е од 19.01.2011. године, ради кривичног дела нарушавања пословног угледа и кредитне спосбности из чл.239 ст.2 у вези ст.1 КЗ РС, дошао до сазнања да је почињено више кривичних дела која нису пријављена, те је био дужан по Закону из чл.223 ст.2 ЗКП-а и по службеној дужности по процесним правилима вођења кривичног поступка, пошто је судија, да пријави непријављена кривична дела надлежном јавном тужилаштву, која кривична дела није пријавио и поред изричитог писменог захтева и усменог упозорења Окривљеног Николе Алексића да је судија дужан да пријави непријављена кривична дела,

да је; привредно друштво “MK-SEEDS” д.о.о. матични број; 20686863, ПИБ-106821335, Нови Сад, Трг Марије Трандафил 7, на противправан начин незаконитим поступањем Царине РС и Граничне фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде РС, извршило увоз семена кукуруза од компаније “Monsanto”, и то по

ДОКАЗ БР.1:

1. CERTIFICAT PHYTOSANITARNE No CE/FR 11LR200211 од 16.03.2011. године;

– EG-4707=DKC-4608 кг. 43,74

– DKC-4795 кг. 43,44

– EG-5009=DKC-5007 кг. 37,98

– EG-5411=DKC-5401 кг. 38,40

– EG-5708=DKC-5707 кг. 39,72

– EH-4312=DKC-4814 кг. 36,48

– EJ-5521 кг. 38,04

– NF-5630 кг. 35,82

– DKC-5717=NH5667 кг. 35,28

Укупно 318,90 кг.

 

2. CERTIFICATPHYTOSANITARNENoCE/FR 11LR200212 (на пажњу Драгана Обрадовић) од 16.03.2011. године;

– DK-440 кг. 43,85

– EF-4503=DKC-4590 кг. 44,78

– DKC-4626 кг. 45,24

– DKC-4964 кг. 47,28

– DKC-4888 кг. 44,80

– DKC-5143 кг. 144,00

– DKC-5170 кг. 47,34

– DKC-5276 кг. 35,40

– DKC-5699 кг. 44,82

– DKC-5783 41,22

– DKC-6040 44,64

– DKC-6089 44,76

– EG-8104=DKC-66101 42,90

– DKC-6120 106,02

– NE-6345=DKC-6315 44,46

Укупно 821,49 кг.

3. DKC-5783 кг. 685,87 CERTIFICATPHYTOSANITARNENoCE/FR 11LR200220 (на пажњу Драгана Обрадовић), од 24.03.2011. године,

које сорте семена кукуруза нису уписане у Регистар (испитаних и одобрених сорти) семена пољопривредног биља РС (ДОКАЗ БР.2) и чији је увоз забрањен према чл.21 ст.2 у вези ст.1 Закона о признавању сорти пољопривредних биља (Сл.гл.РС бр. 30/10) и сходно чл.41 ст.1 тач.1 наведеног Закона је прописан као привредни преступ уколико се стави у промет семе које није уписано у Регистар одобрених сорти. На тај начин, Царина није могла по Закону одобрити увоз истог, а фитосанитарни инспектор није могао по Закону издати горе наведене сертификате. За наведене сорте семена се основано сумња да су генетски модификована, у ком случају увоз наведених семена представља кривично дело прописано чл.45 ст.1 Закона о генетички модификованим организмима (ГМО) (Сл.гл.РС бр. 41/09), из којих разлога Царина није могла по Закону одобрити увоз истог, а фитосанитарни инспектор није могао по Закону издати горе наведене сертификате. Из набројаних и наведених разлога произилази основана сумња да је Осумњичени, Пап Боривој, починио кривично дело кршења Закона од стране судије из чл.360 ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом непријављивање кривичног дела и учиниоца из чл.332 ст.2 КЗ РС у вези са чл.223 ст.2 ЗКП-а.

2. Јан Боћански, извршио кривично дело злоупотребе службеног положаја (нечињењем) из чл.359 ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом непријављивање кривичног дела и учиниоца из чл.332 ст.2 КЗ РС,

тако што је;

критичног дана, 09.02.2012. године у Новом Саду у згради Основног суда у Новом Саду, ул. Сутјеска бр.3, способан да схвати значај својих поступака и последица које ће изазвати другима, приликом саслушања у својству сведока кога је предложио приватни тужилац “MKGROUP” у кривичном поступку посл.бр.К-226/2011, сазнао да је извршен противправни увоз семeна кукуруза од компаније ,,Monsanto”, која семена нису испитана, одобрена нити уписана у Регистар семена пољопривредног биља и за која се основано сумња да су генетски модификована (ДОКАЗ БР. 3) те је према његовој службеној дужности и функцији коју обавља као директор Завода за заштиту биља Министарства пољопривреде РС, био дужан да без одлагања надлежним органима РС пријави противправне радње увозника ,,MK-SEEDS” д.о.о. Нови Сад, Царине РС и Граничне фитосанитарне инспекције, како би се пронашло противправно увезено семе кукуруза, одузело и уништило, како налажу прописи и како би били покренути одговарајући поступци за утврђивање законске одговорности одговорних и службених лица Царине и Граничне фитосанитарне инспекције, као и увозника.

Како Осумњичени Јан Боћански није тако поступио, основано се сумња да је исти нечињењем, односно невршењем своје службене дужности починио кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом непријављивање кривичног дела и учиниоца из чл.332 ст.2 КЗ РС.

3. НН одговорно лице из привредног друштва ,,MK-SEEDS”, које је извршило противправни увоз семена кукуруза од компаније ,,Monsanto”,

тако што је,

критичног дана, 16.03.2011. године и 24.03.2011. године у Новом Саду, способно да схвати значај својих поступака и последица које ће изазвати другима, у својству одговорног лица, извршило увоз и царињење семена кукуруза од компаније “Monsanto” која нису уписана у Регистар (испитаних и одобрених сорти) семена пољопривредног биља и за која се основано сумња да су генетски модификована. Осумљичено одговорно лице је знало или је морало знати, да увоз семена кукуруза које није уписано у Регистар (одобрених сорти) семена пољопривредног биља према чл. чл.41 ст.1 тач.1 Закона о признавању сорти пољопривредног биља (Сл.гл.РС бр. 30/10) представља дело привредног преступа, повредом чл.21 ст.2 у вези ст.1 наведеног закона и које одговорно лице је знало или је морало знати, да је одредбом чл.45 ст.1 Закона о генетички модификованим организмима (ГМО) (Сл.гл.РС бр. 41/09) прописано да увоз генетски модификованих семена представља кривично дело. Одговорно лице је такође морало знати да представља исто кривично дело подстрекивање другог, Царине и Граничног фитосанитарног инспектора да чине кривично дело, што је прописано одредбом чл.34 ст.1 КЗ РС, на који начин је НН одговорно лице из привредног друштва, ,,MK-SEEDS” починило привредни преступ из чл. чл.41 ст.1 тач.1 кршењем чл.21 ст.2 у вези са ст.1 Закона о признавању сорти пољопривредних биља (Сл.гл.РС бр. 30/10) и кривично дело прописано одредбом чл.45 ст.1 Закона о генетички модификованим организмима (ГМО) (Сл.гл.РС бр. 41/09) као и кривично дело подстрекивања Царине и Граничне фитосанитарне инспекције да чине кривична дела из чл.34 ст.1 КЗ РС.

4. НН службено лице, припадник Граничне фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде РС, које је потписало Сертификате од 16.03.2011. године (2 ком.) и Сертификат од 24.03.2011. године ( и многобројних других у периоду од 2007-2012. године) извршило кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.3 у вези ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом, фалсификовања службених исправа (по садржају) из чл.357 ст.1 КЗ РС,

тако што је;

критичног дана 16.03.2011. године и 24.03.2011. године у просторијама Царине, способан да схвати значај својих поступака и последица које ће изазвати другима, подстрекиван од других лица, злоупотребом својих службених овлашћења, а у намери да за друга лица обезбеди противправну имовинску корист,

· Сачинио и потписао Сертификат фитосанитарне инспекције од 16.03.2011. године (2.ком.) и Сертификат фитосанитарне инспекције од 24.03.2011. године (и многобројних других у периоду од 2007-2012. године), иако нису били испуњени прописани законски услови за издавање сертификата, на који начин је омогућио увознику ,,MK-SEEDS” д.о.о. Нови Сад, да на противправан начин увезе семена кукуруза од фирме ,,Monsanto” која нису уписана у Регистар (одобрених сорти) семена пољопривредног биља и за која се основано сумња да су генетски модификована. НН службено лице је знало, или је морало знати, да увоз семена кукуруза које није уписано у Регистар одобрених сорти семена према чл. чл.41 ст.1 тач.1 Закона о признавању сорти пољопривредних биља (Сл.гл.РС бр. 30/10) представља дело привредног преступа, повредом чл.21 ст.2 у вези ст.1 наведеног Закона које је одговорно лице знало, или је морало знати, да је одредбом чл.45 ст.1 Закона о генетички модификованим организмима (ГМО) (Сл.гл.РС бр. 41/09) прописано да увоз генетски модификованих семена представља кривично дело. Исто тако, НН службено лице је знало, или је морало знати, да је у његовој надлежности да у конкретном случају изврши одузимање наведених сорти семена кукуруза и његово уништење, а не да омогући увоз истог, како је НН службено лице поступало у конкретном мслучају, што представља отежавајућу околност за НН службено лице. Службено лице је поступањем на горе описани начин и у стицају са тим, сачинило фалсификовану службену исправу, сертификат фитосанитарне инспекције од 16.03.2011. године и сертификат фитосанитарне инспекције од 24.03.2011. године (2 ком.) (и многобројних других у периоду од 2007-2012. године), уносећи у наведене документе лажан садржај као да су испуњени услови из чл.21 ст.2 у вези са ст.1 Закона признавању сорти пољопривредних биља, односно као да су спорне сорте семена кукуруза уписане у Регистар (испитаних и одобрених) сорти кукуруза чиме би био дозвољен њихов увоз. Из наведених разлога произилази основана сумња да је НН службено лице, припадник Фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде РС, починило кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.3 у вези ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом фалсификовања службених исправа (по садржају) из чл.357 ст.1 КЗ РС.

5. НН службено лице из Управе Царина РС, које је дозволило противправни увоз спорних сорти семена кукуруза, извршило кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.3 у вези ст.1 КЗ РС у стицају са кршењем прописа Царине РС,

тако што је;

критичног дана 16.03.2011. године и 24.03.2011. године у просторијама Царине, способан да схвати значај својих поступака и последица које ће изазвати другима, подстрекиван од других лица злоупотребом својих службених овлашћења, а у намери да за друга лица обезбеди противправну имовинску корист,

· дозволио противправни увоз спорних наведених сорти семена кукуруза по приложеним (и другим) сертификатима граничне фитосанитарне инспекције од 16.03.2011. године и 24.03.2011. године, иако је НН службено лице Царине знало, или је морало знати, да су наведени сертификати издати на противправан начин и да се на основу таквих докумената увоз не може по закону одобрити, јер је НН службено лице Царине, пре одобрења увоза спорних сорти семена кукуруза, било дужно проверити да ли су спорне сорте семена кукуруза уписане у Регистар одобрених сорти семена кукуруза, што је прописано одредбом чл.21 ст.2 у вези ст.1 Закона о признавању сорти пољопривредних биља.

Из наведених разлога произилази основана сумња да је НН службено лице Царине РС починило кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл.359 ст.3 у вези ст.1 КЗ РС у стицају са кршењем прописа Царине РС.

 

О б р а з л о ж е њ е

Осумњичени, Пап Боривој, је дана 05.12.2011. године приликом саслушања Окривљеног Алексић Николе у кривичном предмету посл.бр. К-226/11, из изјаве Окривљеног подкрепљене писменим доказима; Сертификат фитосанитарне инспекције од 16.03.2011. године (2 ком.), Сертификат фитосанитарне инспекције од 24.03.2011. године (ДОКАЗ БР. 1) и Списак одобрених сорти семена кукуруза уписаних у Регистар семена пољопривредног биља РС (ДОКАЗ БР. 2), сазнао да је на противправан начин извршен увоз сорти семена кукуруза од фирме “Monsanto”, која нису уписана у Регистар одобрених сорти семена кукуруза (ДОКАЗ БР. 3) што је прописано одредбом чл.21 ст.2 у вези са ст.1 Закона о признавању сорти пољопривредног биља (Сл.Гл.РС 30/10) и која се према ст.2 истог члана не могу увозити уколико нису уписана у Регистар.

ДОКАЗ БР. 1. Сертификати о незаконитом увозу декалб семена

ДОКАЗ БР. 2. Регистар семена пољопривредног биља РС

ДОКАЗ БР. 3. Записник посл.бр. К-226/11 од 05.12.2011. године.

Такође се основано сумња да су противправно увезене сорте семена кукуруза генетски модификоване (ДОКАЗИ БР. 4, 5, 6) јер потичу од произвођача ,,Monsanto” који је највећи светски произвођач семена која садрже генетски модификоване организме, а и Окривљени је у својој изјави навео, да сумња да фирма ,,Monsanto” производи и извози нормалне (органске) сорте кукуруза судећи како се понаша на тржишту (ДОКАЗ БР. 8., у којим околностима би било почињено посебно кривично дело прописано одредбом чл. чл.45 ст.1 Закона о генетички модификованим организмима (ГМО) (Сл.гл.РС бр. 41/09).

На околности основане сумње да су противправно увезене сорте семена кукуруза генетски модификоване, Окривљени Никола Алексић је у току наведеног кривичног поступка, поднео суду следеће писмене доказе;

ДОКАЗ БР. 4 – Извод из Регистра Агенције за заштиту животне средине САД (EPA), у коме се наводи да ће ,,Monsanto”-в производ семе кукуруза са генетски модификованим организмима под називом, ,,MON 863” бити у продаји под 0називом ,,DEKALB”, а управо се ради о противправном увозу семена под називом ,,DEKALB”.

ДОКАЗ БР. 5 – Анекс одлуке OJL193 од 20.07.2002. године стр.1 Директива измењена Регулативом Европске комисије (EC) 1829/03 Европског парламента и Већа OJL 268 од 18.10.2003. године, стр.1., на којем документу се налази листа забрањених сорти семена типа ДЕКАЛБ за узгој у Пољској, а која су увожена у Србију.

ДОКАЗ БР. 6 – Одговор на захтев за информацијама од интереса за јавност Управе за заштиту биља, бр.011-00-47/1/2012-11 од 10.02.2012. године, који је потписао Јан Боћански, из кога се види да је Институту за ратарство и повртарство Нови Сад одобрен увоз 37,43 кг. генетски модификованог кукуруза ,,NK-603” ( ,,MON-603” ), као и другим институтима и лабораторијама.

ДОКАЗ БР. 7 – Извод из Регистра Агенције за заштиту животне средине САД (EPA).ДОКАЗ БР. 8 – Извештај Агенције за заштиту животне средине САД (ЕРА) о криминалном пословању компаније Монсанто.ДОКАЗ БР. 9. – Начин освајања тржишта од стране компаније ,,Monsanto”.

Поднеском суду Окривљеног, Алексић Николе, од 02.04.2012. године, Окривљени је предложио да Суд наредбом нареди приватном тужиоцу ,,MKGROUP” да суду достави све уговоре које има закључене са фирмом ,,Monsanto” на околности утврђивања чињенице, да ли су закљученим уговорима, уговорени дистрибуција и продаја семена са генетски модификованим организмима или органских семена без генетски модификованих организама, или пак једно и друго, како Суд није поступио, нити је судским актом одбио тај предлог, док је у пресуди, посл.бр. К-226/2011 од 15.10.2012. године, паушалном оценом навео да је Суд утврдио(!) да је приватни тужилац “MKGROUP” закључио уговор са ,,Monsanto”-м о увозу, дистрибуцији и продаји органских семена, а не семена са генетски модификованим организмима, што је индикативна чињеница. Дакле, Суд као писмени доказ није прибавио од приватног тужиоца уговор са ,,Монсанто”-м, нити га је прочитао, а наводи и образлаже као да га је прочитао, тврдећи паушално оно што Суд не зна, нити је извођењем доказа утврдио, да се уговор са ,,Монсанто”-м односи на увоз хибридног семена кукуруза, сунцокрета и уљане репице за тржиште Србије.

ДОКАЗ БР. 10 – Поднесак суду Окривљеног, Алексић Николе од 02.04.2012. године.

ДОКАЗ БР.11- Службени увид у све закључене уговоре између ,,MK GROUP” и ,,Monsanta”

У наведеном поднеску суду од 02.04.2011. године, Окривљени је предложио Суду, да на околности откривања противправног увоза спорних сорти семена кукуруза, односно кривичних дела која нису пријављена, Суд по ЗКП издвоји део поступка и пријави надлежном јавном тужилаштву кривична дела и учиниоце, како Суд није поступио нити након неколико упозорења од стране Окривљеног садржаних у Записницима суда са главног претреса у поступку К-226/11.

ДОКАЗ БР.12- Увид у кривични поступак Основног суда у Новом Саду посл.бр. К-226/11.

Суд је у току поступка наводно утврдио да ДЕКАЛБ семена; ,,ДКЦ-5170” и “ДКЦ-5276”, нису генетски модификована наводећи да је то утврдио путем лабораторијског налаза овлашћене лабораторије у Бечеју, што је такође индикативна чињеница, обзиром да је увезена листа сорти семена кукуруза под називом ДЕКАЛБ, које сорте семена кукуруза нису биле предмет лабораторијске анализе, док се основано сумња да су лабораторијски налази овлашћене лабораторије у Бечеју неистинити у односу на горе наведене чињенице. Управо противправно увезена ,,ДЕКАЛБ” семена; ,,ДКЦ-4626”, ,,ДКЦ-5143”, ,,ДКЦ-5783”, ,,ДКЦ-6040”, се налазе на листи забрањених семена за узгој у Пољској.

ДОКАЗ БР. 8 – Анекс одлуке OJL193 од 20.07.2002. године.

Одбијањем предлога за стручно вештачење, по предлогу Окривљеног, Суд се дописом бр. К-226/11 од 29.06.2012. године обратио Министарству пољопривреде, да суду доставе податке о увозу семена од произвођача ,,Monsanto”. Из поднеска Суду од 16.07.2012. године, не случајно, није могуће утврдити врсту и тип семена кукуруза који је увезен, те се не може утврдити чињеница да ли се ради о генетски модификованим семенима или хибридним семенима, што је такође индикативна чињеница на околности корумпираности система у заштити незаконитог увоза семена кукуруза од стране Приватног тужитеља.

ДОКАЗ БР. 13 – Поднесак суду Министарства пољопривреде од 16.07.2012. године.

Суд је и поред изјаве сведока Јана Боћанског, да се сорте семена не могу увозити ако нису уписане у Регистар (испитаних и одобрених) семена пољопривредног биља, образложио у побијаној пресуди да је, “приватни тужитељ од компаније Monsanto увезао и декалб семе кукуруза ДКЦ-5170 и ДКЦ-5276, чији увоз и царињење је дозвољено решењем фитосанитарне инспекције, тек након што је од овлашћене лабораторије испитано и утврђено да у предметним семенима није утврђено присуство ГМО”, чиме је Суд оправдао незаконито поступање фитосанитарне инспекције, иако је знао, или је морао знати, да је чл.9 Закона о признавању сорти пољопривредног биља (Сл.гл.РС бр.30/10) прописан поступак за признавање сорти семена, да траје две године према чл.13 ст.1 истог Закона, те да се према чл.19 истог Закона доноси решење о признавању сорте семена и да се на основу чл.21 ст.1 истог Закона, призната сорта семена уписује у Регистар одобрених сорти, те у случају неодобрене и неуписане сорте семена у Регистар семена пољопривредног биља, је према чл.38 ст.1 истог Закона, било у службеној надлежности фитосаниарне инспекције да изврши одузимање и уништавање такве сорте семена кукуруза, а никако да решењем одобри увоз и царињење, што као чињеница указује на постојање организованог криминала. Ко може бити правно сигуран да на описани начин нису увезена и семена са ГМО? У пракси постоји стање да су велике површине земље у Војводини засејане семенима са ГМО (ДОКАЗ БР. 9), а требало би да само еколог Никола Алексић понесе одговорност што је то први изнео у јавност и то на основу измонтиране изјаве из транскрипта радио емисије и са промењеним смислом новостворене реченице.

ДОКАЗ БР. 14 – Приватна кривична тужба од 19. јануара 2011. године.

ДОКАЗ БР. 15 – Транскрипт радио емисије ,,Јутро са Срђаном”.

Суд је погрешно ценио исказе сведока, а нарочито је Суд погрешно ценио исказ сведока Јана Боћанског и прихватио га у целости, па и у недозвољеном делу, у ком сведок Јан Боћански оправдава увоз декалб семена која нису одобрена решењем као призната сорта и нису уписана у Регистар семена пољопривредног биља наводећи да се то могло догодити, јер поступак за признавање сорти семена траје дуго и то око 2 године, а коме је такође у службеној дужности било да то спречи и пријави тужилаштву кривично дело и учиниоца.

ДОКАЗ БР. 16 – Записник посл.бр. К-226/11 од 09.02.2012. године

ДОКАЗ БР. 17 – Пресуда Посл.бр. К-226/11 од 15.10.2012. године.

На основу предњег, Оштећени предлаже да Тужилаштво за организовани криминал у Београду, предузме све мере из своје надлежности на гоњењу пријављених кривичних дела и учиниоца, да открије и друге саучеснике ако их има, а нарочито да провери рад лабораторије у Бечеју, по потреби да преквалификује наведена кривична дела и у случају да се огласи ненадлежним, достави кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву на поступање.

Велика је друштвена опасност пријављених кривичних дела, јер је велики број парцела У Србији, а нарочито у Војводини, засејано генетски модификованим семенима и поред постојања Закона који то изричито забрањује (указује на корупцију), а тиме је пољопривредно земљиште за дужи период загађено, док је угрожена здрава исхрана и будућност становништва и домаћих животиња.

Повређен је јавни интерес, који почива на;

– поштовању Закона о ГМО,

– компаративна предностаграрне производње у Србији је производња органске хране, те нема ни једног оправданог разлога за увоз семена која садрже генетски модификоване организме, јер са њима није јефтинија производња, нису већи приноси, нису лакши за обраду, није им већа клијавост нити су повољнији остали технолошки параметри, док су у односу на органска семена опасни, јер; загађују земљиште, изазивају велики број обољења код људи и стоке, те би се генетски модификованим организмима могли постићи субверзивни циљеви на смањењу броја становника на планети, односно остварио би се геноцид над становништвом на једном делу земљине кугле,

– у том делу се поставља питање смисла тужбе ,,MKGROUP” против Николе Алексића, који је директор Еколошког покрета Новог Сада и који је по својој функцији и према чл.7, а у вези са чл.22, и чл.23 чл.25, чл.26, и чл.27, чл.28 и чл.29 Закона о заштити животне средине био дужан да наведене појаве изнесе у јавност и пријави надлежним органима, и каква је повезаност ,,MKGROUP” са Осумњиченим судијом, Пап Боривојем, у околностима кад Никола Алексић није починио никакво кривично дело, а ,,MKGROUP” га тужио, а Пап Боривој осудио.

 

У Новом Саду, 04. 01. 2013. године

ЗА ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ НОВОГ САДА, ОШТЕЋЕНИ

ОШТЕЋЕНИ

Никола Алексић

 

извор: http://www.ekopokret.org.rs

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo