logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно    Аутор: новинарство    пута прочитано    Датум: 12.11.2010    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Возачица из ЕворпеJe­zi­ci u Evro­pi do­ži­ve­će re­mont, a sve u ci­lju da po­sta­nu po­li­tič­ko-sek­su­al­no ko­rekt­ni. U skla­du s tim, u Sr­bi­ji će ubu­du­će i reč „maj­ka“ bi­ti ne­po­želj­na i sma­tra­na uvre­dlji­vom za že­ne.

+++

Mno­gi će se si­gur­no na­sme­ja­ti na ovu kon­sta­ta­ci­ju, ali ona po­ti­če od Sa­ve­ta Evro­pe, ko­ji će vla­sti­ma 47 ze­ma­lja čla­ni­ca pre­po­ru­či­ti da u svo­jim pred­stav­ni­štvi­ma i do­ku­men­ti­ma vi­še ne ko­ri­ste „sek­si­stič­ki je­zik“ i na taj na­čin da do­pri­ne­su rav­no­prav­no­sti že­na i mu­ška­ra­ca.

Pre­ma na­vo­di­ma ne­mač­kog li­sta „Bild“, u re­zo­lu­ci­ji Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­ve­ta Evro­pe na ovu te­mu se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da iz­raz „že­na u ku­ći“ (za „do­ma­ći­cu“, od­no­sno onu ko­ja po po­zi­vu po­spre­ma po ku­ći ili sta­nu) osli­ka­va tra­di­ci­o­nal­no gle­da­nje na ulo­gu po­lo­va, ko­je ko­či rav­no­prav­nost.

Ini­ci­ja­ti­va za ovu po­ma­lo neo­bič­nu lin­gvi­stič­ko-po­li­tič­ku te­mu, do­šla je od so­ci­ja­li­stič­ke po­sla­ni­ce u švaj­car­skom par­la­men­tu Do­ris Štump, ko­ja je za­tra­ži­la da se že­ne vi­še ne pred­sta­vlja­ju kao „pa­siv­na, ma­nje vred­na bi­ća, kao maj­ke i sek­su­al­ni objek­ti“.

Iz Švaj­car­ske je već do­šao niz pred­lo­ga za „no­vi je­zik“, ko­ji bi tre­ba­lo da ko­ri­ste or­ga­ni ze­ma­lja čla­ni­ca Sa­ve­ta Evro­pe, pre­no­si „Bild“.

Ta­ko bi iz­ra­zi „maj­ka“ i „otac“ tre­ba­lo da bu­du za­me­nje­ni re­či­ma „ro­di­telj“ ili, još bo­lje, „je­dan od ro­di­te­lja“.

Naj­u­gled­ni­ji srp­ski lin­gvi­sta, pro­fe­sor dr Ivan Klajn, ka­že za „Prav­du“ da je re­zo­lu­ci­ja Sa­ve­ta Evro­pe be­smi­sli­ca i da ni­čim ni­je oprav­da­na.

– Pr­vi put ču­jem za ta­ko ne­što i ni­sam to oče­ki­vao od Sa­ve­ta Evro­pe. To je za­i­sta ko­je­šta­ri­ja, po­seb­no za­me­na re­či „maj­ka“ reč­ju „ro­di­telj“, jer je ro­di­telj osnov­ni po­jam, a reč maj­ka po­sto­ji u svim je­zi­ci­ma sve­ta i to je, za­pra­vo, jed­na od naj­lep­ših re­či, ko­ju go­to­vo sva­ko de­te pr­vo na­u­či i pr­vo iz­go­vo­ri – ka­že Klajn.

Pro­fe­sor Klajn is­ti­če da se de­li­mič­no sla­že sa uvo­đe­njem žen­skog ro­da u od­re­đe­ne pro­fe­si­je, ali da ni tu ne bi tre­ba­lo da se ide u kraj­nost, kao što se u ne­kim me­di­ji­ma ra­di.

– Kao lin­gvi­sta po­dr­ža­vam iz­raz „pred­sed­ni­ca“ ili „dr­žav­na se­kre­tar­ka“, jer mo­ra­mo vo­di­ti ra­ču­na da se do­đe do gra­ma­tič­kog sla­ga­nja, da ne bi re­če­ni­ca zvu­ča­la kao „dr­žav­ni se­kre­tar je re­kla“ i to­me slič­no. Ipak, to se ne mo­že ko­ri­sti­ti u svim slu­ča­je­vi­ma, ta­ko da je iz­raz kao što je „bor­ki­nja“ za že­nu bor­ca ve­štač­ki i kraj­nje ne­pri­me­ren du­hu na­šeg je­zi­ka. Čak sam čuo i za ter­min „lo­va­či­ca“, ko­ji tre­ba da ozna­či že­nu lov­ca, a sva­ki ko­men­tar je tu su­vi­šan – sma­tra pro­fe­sor Klajn.

Fi­lo­log i pro­fe­sor srp­skog je­zi­ka, Ma­ri­ja An­tić, za naš list ka­že da ne odo­bra­va ova­kvu ini­ci­ja­ti­vu SE, jer ne vi­di svr­hu za­me­ne po­je­di­nih re­či, po­go­to­vo ne re­či „maj­ka“.

– Iskre­no, mi­sli­la sam da se ša­li­te ka­da ste mi re­kli za ovu pre­po­ru­ku Sa­ve­ta Evro­pe, jer ne mo­gu da shva­tim da ne­ko reč „maj­ka“ mo­že da sma­tra uvre­dlji­vom ili sek­si­stič­kom. To je van pa­me­ti! Ka­ko to že­na ne mo­že bi­ti rav­no­prav­na, ako je ne­ko na­zo­ve maj­kom, pa valj­da je za sva­ku že­nu ne­što naj­lep­še da bu­de maj­ka?! Osim to­ga, ta reč u se­bi ima naj­vi­še to­pli­ne ka­da se uz­go­vo­ri. Za­mi­sli­te da se ovaj „no­vi je­zik“, od­no­sno ter­mi­no­lo­gi­ja usvo­ji, ka­ko će on­da de­ca zva­ti svo­je maj­ke? Ho­će li de­te po no­vo­go­vo­ru re­ći: „Mo­lim te, je­dan od ro­di­te­lja, ku­pi mi sla­do­led“? Da ni­je tu­žno, bi­lo bi sme­šno! Ovo ne­ma ve­ze sa lin­gvi­sti­kom, ni­ti sa je­zič­kim pro­ble­mi­ma, već iz­gle­da da Evro­pa po­ku­ša­va da uve­de ne­ki svoj za­jed­nič­ki je­zik, tač­ni­je, za­jed­nič­ku ter­mi­no­lo­gi­ju, ali za ta­ko ne­što ne­ma ni­ka­kve po­tre­be. Pod­se­ti­ću da je i espe­ran­to pro­pao kao po­ku­šaj stva­ra­nja je­din­stve­nog je­zi­ka – ka­že fi­lo­log An­tić.

I fi­lo­log Ne­nad Sta­ma­to­vić sma­tra da uvo­đe­nje no­vih ter­mi­na, po pre­po­ru­ci SE, ne mo­že do­pri­ne­ti da se srp­ski je­zik obo­ga­ti, na­pro­tiv.

– Tvrd­nja da reč „maj­ka“ tre­ba za­me­ni­ti sa „ro­di­telj“ ne­ma ni­ka­kvo upo­ri­šte u lin­gvi­sti­ci, jer u svim je­zi­ci­ma sve­ta ro­di­telj žen­skog po­la se na­zi­va maj­kom. I, uop­šte je ta ma­ni­ja u po­sled­nje vre­me, ko­ja je za­hva­ti­la i nas, da se uvo­de ter­mi­ni ko­ji bi bi­li pol­no rav­no­prav­ni, ne­što sme­šno i pot­pu­no ne­po­treb­no. Ter­mi­ni po­put „bor­ki­nja“, „an­tro­po­lo­ški­nja“ ili „psi­holo­ški­nja“ ne sa­mo da zvu­če ro­go­bat­no, već ra­ni­je ni­su ni po­sto­ja­li u srp­skom je­zi­ku. Je­zik se ne mo­že me­nja­ti de­kre­ti­ma i re­zo­lu­ci­ja­ma, i ve­ru­jem da će i Sa­vet Evro­pe to vr­lo br­zo uvi­de­ti – sma­tra Sta­ma­to­vić.

Šta će bi­ti sa ovom re­zo­lu­ci­jom SE, osta­je da se vi­di. Da li će po­ku­šaj stva­ra­nja „za­jed­nič­kog je­zi­ka“ do­ži­ve­ti ne­u­speh, ili će po­sta­ti no­vi „evro“, ne­što što će ve­ći­na evrop­skih ze­ma­lja pri­hva­ti­ti? U sva­kom slu­ča­ju, „maj­ku“ ni­jed­nom na­ro­du Evro­pe, pa ni sve­ta, iz je­zi­ka ne mo­že uze­ti ni­ka­kav de­kret ili re­zo­lu­ci­ja.

„Pol­no ko­rekt­ne re­či“

sa­da­šnje re­či                              no­ve re­či

Maj­ka                                    ro­di­telj (je­dan od ro­di­te­lja)

Otac                                      ro­di­telj (je­dan od ro­di­te­lja)

Že­na za spre­ma­nje ku­će          hi­gi­je­ni­čar­ka (spre­ma­či­ca)

Sve­šte­nik                               sve­šte­ni­ca (sa­mo za an­gli­kan­sku cr­kvu)

Že­na vo­zač                             vo­za­či­ca

Hr­va­ti na si­lu me­nja­li re­či

Ako re­zo­lu­ci­ja o je­zi­ku bu­de usvo­je­na, mo­gla bi da do­ve­de do broj­nih za­bu­na u slu­žbe­noj pre­pi­sci, po­što će u sva­ko­dnev­nom go­vo­ru te­ško za­ži­ve­ti.

– Ne­što slič­no su po­ku­ša­li i Hr­va­ti svo­je­vre­me­no, pa su na si­lu me­nja­li re­či i iz­ra­ze. Ta­ko, na pri­mer, po­pu­lar­nu se­ri­ju „Očaj­ne do­ma­ći­ce“ oni pre­vo­de kao „De­špe­rat­ne ku­ća­ni­ce“, a film „Pro­hu­ja­lo sa vi­ho­rom“ kao „Za­mjeo ih vje­tar“ – ka­že fi­lo­log Ne­nad Sta­ma­to­vić.

Srećko Milovanović

Tema dana | 2. septembar 2010. | 19:35

http://www.pravda.rs/2010/09/02/evropa-srbima-ukida-rec-majka/

http://vimeo.com/16710532
1 коментар у вези “Evropa Srbima ukida reč “majka””
  1. Preporuka Savjeta Evrope, da se iz upotrebe u govoru i pisanju izbaci rijec „otac i majka“ nije nikakva bezazelena sala niti novinarska patka, vec poslednja provjera koliko u sebi narodi Evrope imaju jos uvijek zdravog uma i zdrave svijsti. Kroz ideologiju nacifasizma, komunizma i masonske demokratije planski je u covjeku ubijan Bog, da bi se na njegovo mjesto umjesto Hrista kroz razvrat i nemoral postepeno i neprimjetno u srce ljudsko uselio i zacario Antihrist, koji ce da bude olicenje svakog zla i zabluda roda ljudskog.

    Kao suprotnost Gospodu Hristu, i ucenju Crkve Njegove, Antihrist ce imati svoju satansku kulturu i svoju satansku „crkvu“ kojoj ce na celu biti rimski papa iz Vatikana. Zato se danas kroz ekumenizam ubrzano vrsi priprema za ujedinjenje Pravoslavne Crkve Bozije sa satanskom rimskom „crkvom“ i drugim sektama, da bi se tako stvorila lazna „crkva“ Antihrista o kojoj govori i pise Sveti Jovan Bogoslov u svome Otkrovenju. U toj crkvi bice ustolicen i krunisan ne krunom Bozijom vec krunom samog Satane Antihrist kada on uskoro bude dosao u ime „mira, pravde, ljubavi i sloge“ da ponudi svoje lazno resenje za mnoge probleme koji ce uskoro da zahvate cijeli svijet. Nemiri, ratovi, glad i bolesti bice odlika njegovog vremena, a narod ovaj prost i neutvrdjen u veri Hristovoj, koji nije prihvatio Gospoda kao Spasitelja svoga, prihvatice zato samog Satanu olicenog u Antihristu, i njemu ce se pokloniti i primiti na celo svoje ili ruku svoju ZIG ZVJERI – 666.

    Sa tom namjerom sirom ovog zemljinog sara vec se vrse i stampaju prevodi Svetog Pisma, navodno sa izvornog starogrckog jezika, u kojima se menja smisao ne samo pojedinih citata ili stihova, vec nazalost i cijelih poglavlja u Bibliji, koji se zatim kao apsolutne biblijske istine ali ne Bozije vec Satanske, daju na citanje mnogim narodima neutvrdjenim u vjeri Hristovoj.

    Zato Srbi moji budite oprezni, i ne nasjedajte tudjim lazima, djavolskim obmanama i satanskim prevarama. Kusajte duhove da li su poslati od Boga, i ne prihvatajte bez provjere nista sto je vama tudje i strano, vec cuvajte i njegujte Svetu vjeru svoju Pravoslavnu, vjeru Svetosavsku, srbski jezik, srbsko pismo i srbsku kulturu, i sve ono sto Srbina cini Srbinom.

    Jereticke knjige nemojte citati, filmove gledati, jer istinska mudrost i spasenje nije u filozofiji ovog prolaznog svijeta koji „sav u zlu lezi“ vec u nauci Hristovoj i zivotu po Zakonu Bozijem. Izbacivanjem iz upotrebe rijeci „otac i majka“ Satana zeli sa time na taj nacin jos jednom da se naruga svima nama koji smo stvoreni po slici Bozijoj, a ne slici njegovoj, i na taj nacin da narusi na zemlji BOZANSKI RED I POREDAK!


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo