logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно    Аутор: новинарство    760 пута прочитано    Датум: 12.11.2010    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Возачица из ЕворпеJe­zi­ci u Evro­pi do­ži­ve­će re­mont, a sve u ci­lju da po­sta­nu po­li­tič­ko-sek­su­al­no ko­rekt­ni. U skla­du s tim, u Sr­bi­ji će ubu­du­će i reč „maj­ka“ bi­ti ne­po­želj­na i sma­tra­na uvre­dlji­vom za že­ne.

+++

Mno­gi će se si­gur­no na­sme­ja­ti na ovu kon­sta­ta­ci­ju, ali ona po­ti­če od Sa­ve­ta Evro­pe, ko­ji će vla­sti­ma 47 ze­ma­lja čla­ni­ca pre­po­ru­či­ti da u svo­jim pred­stav­ni­štvi­ma i do­ku­men­ti­ma vi­še ne ko­ri­ste „sek­si­stič­ki je­zik“ i na taj na­čin da do­pri­ne­su rav­no­prav­no­sti že­na i mu­ška­ra­ca.

Pre­ma na­vo­di­ma ne­mač­kog li­sta „Bild“, u re­zo­lu­ci­ji Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­ve­ta Evro­pe na ovu te­mu se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da iz­raz „že­na u ku­ći“ (za „do­ma­ći­cu“, od­no­sno onu ko­ja po po­zi­vu po­spre­ma po ku­ći ili sta­nu) osli­ka­va tra­di­ci­o­nal­no gle­da­nje na ulo­gu po­lo­va, ko­je ko­či rav­no­prav­nost.

Ini­ci­ja­ti­va za ovu po­ma­lo neo­bič­nu lin­gvi­stič­ko-po­li­tič­ku te­mu, do­šla je od so­ci­ja­li­stič­ke po­sla­ni­ce u švaj­car­skom par­la­men­tu Do­ris Štump, ko­ja je za­tra­ži­la da se že­ne vi­še ne pred­sta­vlja­ju kao „pa­siv­na, ma­nje vred­na bi­ća, kao maj­ke i sek­su­al­ni objek­ti“.

Iz Švaj­car­ske je već do­šao niz pred­lo­ga za „no­vi je­zik“, ko­ji bi tre­ba­lo da ko­ri­ste or­ga­ni ze­ma­lja čla­ni­ca Sa­ve­ta Evro­pe, pre­no­si „Bild“.

Ta­ko bi iz­ra­zi „maj­ka“ i „otac“ tre­ba­lo da bu­du za­me­nje­ni re­či­ma „ro­di­telj“ ili, još bo­lje, „je­dan od ro­di­te­lja“.

Naj­u­gled­ni­ji srp­ski lin­gvi­sta, pro­fe­sor dr Ivan Klajn, ka­že za „Prav­du“ da je re­zo­lu­ci­ja Sa­ve­ta Evro­pe be­smi­sli­ca i da ni­čim ni­je oprav­da­na.

– Pr­vi put ču­jem za ta­ko ne­što i ni­sam to oče­ki­vao od Sa­ve­ta Evro­pe. To je za­i­sta ko­je­šta­ri­ja, po­seb­no za­me­na re­či „maj­ka“ reč­ju „ro­di­telj“, jer je ro­di­telj osnov­ni po­jam, a reč maj­ka po­sto­ji u svim je­zi­ci­ma sve­ta i to je, za­pra­vo, jed­na od naj­lep­ših re­či, ko­ju go­to­vo sva­ko de­te pr­vo na­u­či i pr­vo iz­go­vo­ri – ka­že Klajn.

Pro­fe­sor Klajn is­ti­če da se de­li­mič­no sla­že sa uvo­đe­njem žen­skog ro­da u od­re­đe­ne pro­fe­si­je, ali da ni tu ne bi tre­ba­lo da se ide u kraj­nost, kao što se u ne­kim me­di­ji­ma ra­di.

– Kao lin­gvi­sta po­dr­ža­vam iz­raz „pred­sed­ni­ca“ ili „dr­žav­na se­kre­tar­ka“, jer mo­ra­mo vo­di­ti ra­ču­na da se do­đe do gra­ma­tič­kog sla­ga­nja, da ne bi re­če­ni­ca zvu­ča­la kao „dr­žav­ni se­kre­tar je re­kla“ i to­me slič­no. Ipak, to se ne mo­že ko­ri­sti­ti u svim slu­ča­je­vi­ma, ta­ko da je iz­raz kao što je „bor­ki­nja“ za že­nu bor­ca ve­štač­ki i kraj­nje ne­pri­me­ren du­hu na­šeg je­zi­ka. Čak sam čuo i za ter­min „lo­va­či­ca“, ko­ji tre­ba da ozna­či že­nu lov­ca, a sva­ki ko­men­tar je tu su­vi­šan – sma­tra pro­fe­sor Klajn.

Fi­lo­log i pro­fe­sor srp­skog je­zi­ka, Ma­ri­ja An­tić, za naš list ka­že da ne odo­bra­va ova­kvu ini­ci­ja­ti­vu SE, jer ne vi­di svr­hu za­me­ne po­je­di­nih re­či, po­go­to­vo ne re­či „maj­ka“.

– Iskre­no, mi­sli­la sam da se ša­li­te ka­da ste mi re­kli za ovu pre­po­ru­ku Sa­ve­ta Evro­pe, jer ne mo­gu da shva­tim da ne­ko reč „maj­ka“ mo­že da sma­tra uvre­dlji­vom ili sek­si­stič­kom. To je van pa­me­ti! Ka­ko to že­na ne mo­že bi­ti rav­no­prav­na, ako je ne­ko na­zo­ve maj­kom, pa valj­da je za sva­ku že­nu ne­što naj­lep­še da bu­de maj­ka?! Osim to­ga, ta reč u se­bi ima naj­vi­še to­pli­ne ka­da se uz­go­vo­ri. Za­mi­sli­te da se ovaj „no­vi je­zik“, od­no­sno ter­mi­no­lo­gi­ja usvo­ji, ka­ko će on­da de­ca zva­ti svo­je maj­ke? Ho­će li de­te po no­vo­go­vo­ru re­ći: „Mo­lim te, je­dan od ro­di­te­lja, ku­pi mi sla­do­led“? Da ni­je tu­žno, bi­lo bi sme­šno! Ovo ne­ma ve­ze sa lin­gvi­sti­kom, ni­ti sa je­zič­kim pro­ble­mi­ma, već iz­gle­da da Evro­pa po­ku­ša­va da uve­de ne­ki svoj za­jed­nič­ki je­zik, tač­ni­je, za­jed­nič­ku ter­mi­no­lo­gi­ju, ali za ta­ko ne­što ne­ma ni­ka­kve po­tre­be. Pod­se­ti­ću da je i espe­ran­to pro­pao kao po­ku­šaj stva­ra­nja je­din­stve­nog je­zi­ka – ka­že fi­lo­log An­tić.

I fi­lo­log Ne­nad Sta­ma­to­vić sma­tra da uvo­đe­nje no­vih ter­mi­na, po pre­po­ru­ci SE, ne mo­že do­pri­ne­ti da se srp­ski je­zik obo­ga­ti, na­pro­tiv.

– Tvrd­nja da reč „maj­ka“ tre­ba za­me­ni­ti sa „ro­di­telj“ ne­ma ni­ka­kvo upo­ri­šte u lin­gvi­sti­ci, jer u svim je­zi­ci­ma sve­ta ro­di­telj žen­skog po­la se na­zi­va maj­kom. I, uop­šte je ta ma­ni­ja u po­sled­nje vre­me, ko­ja je za­hva­ti­la i nas, da se uvo­de ter­mi­ni ko­ji bi bi­li pol­no rav­no­prav­ni, ne­što sme­šno i pot­pu­no ne­po­treb­no. Ter­mi­ni po­put „bor­ki­nja“, „an­tro­po­lo­ški­nja“ ili „psi­holo­ški­nja“ ne sa­mo da zvu­če ro­go­bat­no, već ra­ni­je ni­su ni po­sto­ja­li u srp­skom je­zi­ku. Je­zik se ne mo­že me­nja­ti de­kre­ti­ma i re­zo­lu­ci­ja­ma, i ve­ru­jem da će i Sa­vet Evro­pe to vr­lo br­zo uvi­de­ti – sma­tra Sta­ma­to­vić.

Šta će bi­ti sa ovom re­zo­lu­ci­jom SE, osta­je da se vi­di. Da li će po­ku­šaj stva­ra­nja „za­jed­nič­kog je­zi­ka“ do­ži­ve­ti ne­u­speh, ili će po­sta­ti no­vi „evro“, ne­što što će ve­ći­na evrop­skih ze­ma­lja pri­hva­ti­ti? U sva­kom slu­ča­ju, „maj­ku“ ni­jed­nom na­ro­du Evro­pe, pa ni sve­ta, iz je­zi­ka ne mo­že uze­ti ni­ka­kav de­kret ili re­zo­lu­ci­ja.

„Pol­no ko­rekt­ne re­či“

sa­da­šnje re­či                              no­ve re­či

Maj­ka                                    ro­di­telj (je­dan od ro­di­te­lja)

Otac                                      ro­di­telj (je­dan od ro­di­te­lja)

Že­na za spre­ma­nje ku­će          hi­gi­je­ni­čar­ka (spre­ma­či­ca)

Sve­šte­nik                               sve­šte­ni­ca (sa­mo za an­gli­kan­sku cr­kvu)

Že­na vo­zač                             vo­za­či­ca

Hr­va­ti na si­lu me­nja­li re­či

Ako re­zo­lu­ci­ja o je­zi­ku bu­de usvo­je­na, mo­gla bi da do­ve­de do broj­nih za­bu­na u slu­žbe­noj pre­pi­sci, po­što će u sva­ko­dnev­nom go­vo­ru te­ško za­ži­ve­ti.

– Ne­što slič­no su po­ku­ša­li i Hr­va­ti svo­je­vre­me­no, pa su na si­lu me­nja­li re­či i iz­ra­ze. Ta­ko, na pri­mer, po­pu­lar­nu se­ri­ju „Očaj­ne do­ma­ći­ce“ oni pre­vo­de kao „De­špe­rat­ne ku­ća­ni­ce“, a film „Pro­hu­ja­lo sa vi­ho­rom“ kao „Za­mjeo ih vje­tar“ – ka­že fi­lo­log Ne­nad Sta­ma­to­vić.

Srećko Milovanović

Tema dana | 2. septembar 2010. | 19:35

http://www.pravda.rs/2010/09/02/evropa-srbima-ukida-rec-majka/

http://vimeo.com/16710532
1 коментар у вези “Evropa Srbima ukida reč “majka””
  1. Preporuka Savjeta Evrope, da se iz upotrebe u govoru i pisanju izbaci rijec “otac i majka” nije nikakva bezazelena sala niti novinarska patka, vec poslednja provjera koliko u sebi narodi Evrope imaju jos uvijek zdravog uma i zdrave svijsti. Kroz ideologiju nacifasizma, komunizma i masonske demokratije planski je u covjeku ubijan Bog, da bi se na njegovo mjesto umjesto Hrista kroz razvrat i nemoral postepeno i neprimjetno u srce ljudsko uselio i zacario Antihrist, koji ce da bude olicenje svakog zla i zabluda roda ljudskog.

    Kao suprotnost Gospodu Hristu, i ucenju Crkve Njegove, Antihrist ce imati svoju satansku kulturu i svoju satansku “crkvu” kojoj ce na celu biti rimski papa iz Vatikana. Zato se danas kroz ekumenizam ubrzano vrsi priprema za ujedinjenje Pravoslavne Crkve Bozije sa satanskom rimskom “crkvom” i drugim sektama, da bi se tako stvorila lazna “crkva” Antihrista o kojoj govori i pise Sveti Jovan Bogoslov u svome Otkrovenju. U toj crkvi bice ustolicen i krunisan ne krunom Bozijom vec krunom samog Satane Antihrist kada on uskoro bude dosao u ime “mira, pravde, ljubavi i sloge” da ponudi svoje lazno resenje za mnoge probleme koji ce uskoro da zahvate cijeli svijet. Nemiri, ratovi, glad i bolesti bice odlika njegovog vremena, a narod ovaj prost i neutvrdjen u veri Hristovoj, koji nije prihvatio Gospoda kao Spasitelja svoga, prihvatice zato samog Satanu olicenog u Antihristu, i njemu ce se pokloniti i primiti na celo svoje ili ruku svoju ZIG ZVJERI – 666.

    Sa tom namjerom sirom ovog zemljinog sara vec se vrse i stampaju prevodi Svetog Pisma, navodno sa izvornog starogrckog jezika, u kojima se menja smisao ne samo pojedinih citata ili stihova, vec nazalost i cijelih poglavlja u Bibliji, koji se zatim kao apsolutne biblijske istine ali ne Bozije vec Satanske, daju na citanje mnogim narodima neutvrdjenim u vjeri Hristovoj.

    Zato Srbi moji budite oprezni, i ne nasjedajte tudjim lazima, djavolskim obmanama i satanskim prevarama. Kusajte duhove da li su poslati od Boga, i ne prihvatajte bez provjere nista sto je vama tudje i strano, vec cuvajte i njegujte Svetu vjeru svoju Pravoslavnu, vjeru Svetosavsku, srbski jezik, srbsko pismo i srbsku kulturu, i sve ono sto Srbina cini Srbinom.

    Jereticke knjige nemojte citati, filmove gledati, jer istinska mudrost i spasenje nije u filozofiji ovog prolaznog svijeta koji “sav u zlu lezi” vec u nauci Hristovoj i zivotu po Zakonu Bozijem. Izbacivanjem iz upotrebe rijeci “otac i majka” Satana zeli sa time na taj nacin jos jednom da se naruga svima nama koji smo stvoreni po slici Bozijoj, a ne slici njegovoj, i na taj nacin da narusi na zemlji BOZANSKI RED I POREDAK!


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Теорија и технологија преврата

НОВО – КРОТКИ ЛАФОВИ!
НОВИ Антиекуемнистички сајт

НОВИ Антиекуемнистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo