logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Друштво    Аутор: Преузето    845 пута прочитано    Датум: 19.12.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

garda.jpgGar­da ko­ja ima svo­ju dr­ža­vu ne­ma pro­ble­ma. Dr­ža­va ko­ja ima svo­ju gar­du ta­ko­đe ne­ma pro­ble­ma. Pro­blem je­di­no ima­ju oni u Sr­bi­ji ko­ji ne­ma­ju ni dr­ža­vu ni gar­du, a od­ne­kud sma­tra­ju da su i dr­ža­va i gar­da ozbilj­ni poj­mo­vi i da se s nji­ma ni­je igra­ti.

U vre­me kad ovaj broj Evro­pe bu­de iza­šao iz štam­pe tre­ba­lo bi da se na­vr­ši go­di­šnji­ca od usva­ja­nja no­vog usta­va Sr­bi­je. Pre­ma Usta­vu, Sr­bi­ja je dr­ža­va Sr­ba i gra­đa­na Sr­bi­je, u ko­joj su na sna­zi pra­vo i za­ko­ni. Re­pu­bli­kom pred­se­da­va pred­sed­nik, po­li­ti­ku vo­di vla­da, na če­lu s pre­mi­je­rom, za­šti­tu za­ko­na ga­ran­tu­ju su­do­vi, od­bra­na je za­da­tak voj­ske, a jav­ni red i mir ču­va po­li­ci­ja. Nig­de u Usta­vu ne po­mi­nje se ni­ka­kva gar­da.

Ipak, pre se­dam me­se­ci, pre iz­bo­ra no­ve vla­de, na če­lu sa sta­rim-no­vim pre­mi­je­rom, pre iz­bo­ra sta­rog-no­vog gu­ver­ne­ra, dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je i su­di­ja Ustav­nog su­da, Sr­bi­ja je do­bi­la Gar­du ca­ra La­za­ra, o če­mu su is­crp­no iz­ve­sti­li svi me­di­ji, ne­ki s pri­met­nim sim­pa­ti­ja­ma.

Ako či­ta­te Po­li­ti­ku – mo­ra­mo ima­ti čvr­sto upo­ri­šte, zar ne? – ve­ro­vat­no zna­te da je Gar­da ca­ra La­za­ra or­ga­ni­za­ci­ja rat­nih ve­te­ra­na po­sve­će­nih oču­va­nju Ko­so­va u gra­ni­ca­ma Sr­bi­je, što zvu­či pri­lič­no le­gi­tim­no. Oni ula­ze u zgra­du par­la­men­ta, sa­sta­ju se s na­rod­nim po­sla­ni­ci­ma, pri­če­šću­ju se u cr­kve­nim por­ta­ma, da­ju in­ter­vjue ti­ra­žnim no­vi­na­ma, or­ga­ni­zu­ju jav­ne sku­po­ve… Nji­hov vo­đa An­drej Mi­lić iz Kur­šu­mli­je po­stao je ve­o­ma br­zo jed­na od naj­če­šće ci­ti­ra­nih lič­no­sti.

Iz­ra­sta­nje no­ve srp­ske in­sti­tu­ci­je ni­je na­i­šlo na odo­bra­va­nje „ne­do­bro­na­mer­nih“. Ve­ćin­sko sta­nov­ni­štvo na Ko­so­vu – et­nič­ki Al­ban­ci – shva­ti­li su osni­va­nje Gar­de ca­ra La­za­ra kao di­rekt­nu pret­nju svo­joj si­gur­no­sti, za­pad­ne di­plo­mat­ske mi­si­je upo­zo­ri­le su no­vu vla­du u Be­o­gra­du, na či­jem je če­lu sta­ri-no­vi pre­mi­jer, da ne­će do­zvo­li­ti pro­vo­ka­ci­je na Ko­so­vu, a ci­vil­na upra­va Uje­di­nje­nih na­ci­ja u biv­šoj srp­skoj po­kra­ji­ni, mr­ski Un­mik, u ko­ji se ne za­kli­nje­mo kao u Sa­vet bez­bed­no­sti, iako nje­gov man­dat iz­vi­re iz Re­zo­lu­ci­je 1244 SB, pro­gla­si­la je Gar­du ca­ra La­za­ra za opa­snu kri­mi­nal­nu i te­ro­ri­stič­ku or­ga­ni­za­ci­ju.

Ko­sov­ske po­li­cij­ske sna­ge, jed­na u ni­zu Un­mi­ko­vih iz­mi­šljo­ti­na, do­bi­le su na­re­đe­nje da uhap­se sve ko­ji se pred­sta­vlja­ju kao pri­pad­ni­ci Gar­de ili po­sto­ji oprav­da­na sum­nja da u ime Gar­de pla­ni­ra­ju ak­ci­je usme­re­ne pro­tiv mi­ra i sta­bil­no­sti na Ko­so­vu.

Za­što Un­mik i za­pad­ne di­plo­mat­ske mi­si­je ve­ru­ju da je Gar­da pret­nja bi­lo ko­me, ni­je do kra­ja ja­sno. Od osni­va­nja, pri­pad­ni­ci Gar­de in­si­sti­ra­li su sa­mo na to­me da par­la­ment Sr­bi­je pro­gla­si van­red­no sta­nje na te­ri­to­ri­ji Ko­so­va i po­ve­ri im man­dat da za­šti­te pre­o­sta­lo srp­sko sta­nov­ni­štvo u biv­šoj po­kra­ji­ni, da se or­ga­ni­zu­ju do­bro­volj­ci ko­ji bi mar­ši­ra­li ka Ko­so­vu po­lju, da se upu­te na­o­ru­ža­ne spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce ko­je bi se su­prot­sta­vi­le pa­ra­voj­nim for­ma­ci­ja­ma ko­je ma­ski­ra­ne pa­tro­li­ra­ju pu­te­vi­ma u oko­li­ni Pri­šti­ne i da Sr­bi­ja uđe u rat­ni su­kob sa svi­ma ko­ji po­dr­že go­to­vo iz­ve­snu ne­za­vi­snost Ko­so­va.

Gar­da tvr­di da ras­po­la­že oruž­jem ko­jim ras­po­la­žu i dru­ge ar­mi­je, da je ono ma­hom sa­ku­plje­no iz kuć­nih ar­se­na­la, kao i da su u mo­guć­no­sti da ga­đa­ju Pri­šti­nu s uda­lje­no­sti od 80 ki­lo­me­ta­ra. Po­seb­nost Gar­de, ako ta­ko ho­će­te, na­ša pred­nost u su­ko­bu ko­ji je ne­iz­be­žan, je­ste taj­no oruž­je ja­če od atom­ske bom­be. Sr­bi će po­be­di­ti jer nji­ho­vi ar­gu­men­ti ima­ju vi­še smi­sla. Ga­ran­to­va­no.

Mo­žda je na ovom me­stu po­treb­no na­gla­si­ti da stran­ci ne raz­u­me­ju na­šu sre­ću iz teh­nič­kih raz­lo­ga, pa im i ne vre­di ob­ja­šnja­va­ti. Je­ste, mi ima­mo za­ko­ne ko­ji ka­žu da se sva­ko udru­ži­va­nje gra­đa­na re­gi­stru­je kod nad­le­žnog or­ga­na, ko­ji mo­ra ste­ći uvid u sta­tut, ci­lje­ve i od­lu­ke udru­že­nja, i mo­že od­bi­ti re­gi­stra­ci­ju u slu­ča­ju da oce­ni da de­lo­va­nje udru­že­nja pred­sta­vlja pret­nju jav­nom re­du i mi­ru, od­no­sno pra­vi­ma i bez­bed­no­sti gra­đa­na, ili da pro­mo­vi­še kr­še­nje ljud­skih pra­va, dis­kri­mi­na­ci­ju lju­di ili mr­žnju na et­nič­koj, ver­skoj i na­ci­o­nal­noj osno­vi, ali „to su sa­mo za­ko­ni“.

Kod nas se gra­đa­ni slo­bod­no mo­gu udru­ži­va­ti, na­ro­či­to ako pro­kla­mu­ju oču­va­nje Ko­so­va u gra­ni­ca­ma Sr­bi­je kao svoj cilj. Ako u nji­ho­vim ci­lje­vi­ma i de­lo­va­nju ima ele­me­na­ta kri­vič­nih de­la ko­ja se go­ne po slu­žbe­noj du­žno­sti, mo­lim le­po, nad­le­žni or­ga­ni će se po­za­ba­vi­ti ti­me kad na to do­đe red, a sad je po­pri­lič­na gu­žva zbog ne­kih po­li­tič­kih di­rek­ti­va. Va­žno je da je mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Dra­gan Jo­čić iz­ja­vio da ne­će do­zvo­li­ti da Gar­da de­sta­bi­li­zu­je Sr­bi­ju. U ko­jim gra­ni­ca­ma mi­ni­star po­sma­tra Sr­bi­ju, ni­je pre­ci­zi­ra­no.

Po­sto­ji i taj po­ma­lo ne­zgo­dan de­talj da dr­ža­va po­či­va na le­gi­tim­nom mo­no­po­lu na upo­tre­bu si­le, što je u de­li­mič­noj ne­sa­gla­sno­sti s tim da se gru­pa lju­di na­zo­ve ime­nom voj­ne je­di­ni­ce, sa­op­šti da ima do­volj­no oruž­ja i da se ne­će li­bi­ti da ga upo­tre­bi, ali mi smo na­ši. Ka­ko ka­žu sta­ri­ji i mu­dri­ji lju­di, tu smo da se po­ma­že­mo. Gar­da ho­će da ga­đa Pri­šti­nu s bez­bed­ne dis­tan­ce; mi ima­mo i od­bram­be­nu in­du­stri­ju i ade­kvat­ne si­ste­me u pro­iz­vod­nji i ob­u­če­ne ka­dro­ve. Uosta­lom, ni­je pr­vi put da bom­bar­du­je­mo ne­ki grad.

I to tim taj­nim oruž­jem ja­čim od atom­ske bom­be. To su oni si­gur­no po­me­nu­li tek ona­ko i ni­je u re­du da tro­ši­mo no­vac po­re­skih ob­ve­zni­ka is­pi­tu­ju­ći da li ne­ko unu­tar gra­ni­ca Sr­bi­je ras­po­la­že oruž­jem za ma­sov­no uni­šte­nje, ma ka­ko gra­ni­ce bi­le shva­će­ne.

Da li esta­bli­šment u Sr­bi­ji stvar­no ve­ru­je da gra­đa­ni ni­šta ne zna­ju ili je na de­lu ne­ki no­vi mo­del upra­vlja­nja bez ne­po­treb­nog za­ma­ra­nja mo­žda­nih će­li­ja? Va­žno je da je pred­sed­nik lep, pre­mi­jer za­bri­nut, mi­ni­stri sprem­ni za ak­ci­ju, a opo­zi­ci­ja bez­i­dej­na? Ko­ga po­re­ski ob­ve­zni­ci pla­ća­ju da šti­ti ustav­ni po­re­dak?

Da li tre­ba da ve­ru­je­mo da, kad bi se su­tra po­ja­vi­la ne­ka gru­pa lju­di ko­ji tvr­de da ima­ju oruž­je i že­le da oču­va­ju, re­ci­mo, Voj­vo­di­nu u gra­ni­ca­ma Sr­bi­je, da bi i nji­ma otvo­ri­li vra­ta par­la­men­ta i pu­sti­li ih da ne­sme­ta­no de­lu­ju? Gar­da ca­ra La­za­ra oku­plja do­bro­volj­ce u oko­li­ni Kur­šu­mli­je i Kra­lje­va.

Oni or­ga­ni­zu­ju pro­te­ste u zo­na­ma ad­mi­ni­stra­tiv­nog raz­gra­ni­če­nja s Ko­so­vom, u ko­ji­ma je ina­če za­bra­nje­no oku­plja­nje. Ni­je is­klju­če­no da uži­va­ju i od­re­đe­nu fi­nan­sij­sku po­dr­šku, bi­lo iz dr­žav­nih fon­do­va, bi­lo iz do­bro­volj­nih pri­lo­ga gra­đa­na (pa­tri­ot­ski žar­gon za re­ke­ti­ra­nje).

Mo­žda oni ko­ji ni­su ni u ka­kvim gar­da­ma ne raz­mi­šlja­ju kre­a­tiv­no? Mo­žda bi u Srem­skim Kar­lov­ci­ma tre­ba­lo osno­va­ti Gar­du ca­ra Le­o­pol­da, ko­ji je u bor­bi s Tur­ci­ma imao vi­še uspe­ha od La­za­ra, a i pra­va na car­sku ti­tu­lu. Ta gar­da bi za svoj cilj pro­kla­mo­va­la oču­va­nje evrop­skog re­gi­o­na Voj­vo­di­ne u gra­ni­ca­ma Sr­bi­je i re­gru­to­va­la do­bro­volj­ce u Sre­mu, Ba­na­tu i Bač­koj, baš kao pre tri sto­le­ća. Šta mi­sli­te ka­kvog bi uspe­ha ima­li?

Pred­sed­nik Sr­bi­je ko­ji je obe­ćao da to­kom svog man­da­ta ne­će sla­ti omla­di­nu u rat­ne po­ho­de i vla­da ko­ja se za­ve­to­va­la na od­bra­nu me­đu­na­rod­nog pra­va svim eko­nom­skim, po­li­tič­kim i di­plo­mat­skim sred­stvi­ma ne mo­gu da po­no­vo otvo­re­no za­ra­te s NA­TO-om oko Ko­so­va, ali iz­gle­da mi­sle da mo­gu da pu­ste dru­ge da vo­de svo­je pri­vat­ne su­ko­be ni­skog in­ten­zi­te­ta. Zna­te ono, par bal­va­na ov­de, par bal­va­na on­de, mi sa­mo bra­ni­mo go­lo­ru­ki na­rod…

Ne­ve­ro­vat­no je ka­ko oni ko­ji su za­du­že­ni za pro­ce­nu ri­zi­ka ne shva­ta­ju da gar­di­sti ko­ji da­nas pre­te Pri­šti­ni mo­gu su­tra da za­pre­te Be­o­gra­du ili bi­lo kom dru­gom gra­du. U Sr­bi­ji ži­vi bar 50.000 lju­di ko­ji su pro­šli voj­nič­ku obu­ku, ima­ju rat­nog is­ku­stva i že­lje da se još ko­ji put do­ka­žu. Nji­ma je sa­mo po­tre­ban ne­pri­ja­telj, a po­li­ti­ka ko­ju na­ša vla­da vo­di stva­ra ne­pri­ja­te­lje u bli­žem i da­ljem okru­že­nju.

Se­ti­te se da u Sr­bi­ji, po­red Gar­de ca­ra La­za­ra, po­sto­je i gru­pe neo­na­ci­sta, fa­ši­sta i dru­gih eks­tre­mi­sta, ko­ji su pro­te­klih go­di­na uče­stvo­va­li u jav­nim de­mon­stra­ci­ja­ma na­si­lja.

Svi oni na ovaj ili onaj na­čin uži­va­ju po­dr­šku dr­ža­ve (kroz či­nje­nje ili ne­či­nje­nje dr­žav­nih or­ga­na) i svo­jim de­lo­va­njem ob­li­ku­ju po­li­tič­ku sce­nu. Sr­bi­ja je da­nas na­lik bu­re­tu ba­ru­ta ko­je pre­ti da eks­plo­di­ra, gra­đa­ni su u stra­hu od očaj­nič­kih po­te­za po­je­di­na­ca i gru­pa, na de­se­ti­ne je stra­da­lo od ru­ke na­o­ru­ža­nih lu­da­ka u ma­njim me­sti­ma, a pred­sed­nik i vla­da sma­tra­ju da ni­je vre­me za od­luč­ne ko­ra­ke pro­tiv eks­tre­mi­zma u na­šem dru­štvu. Valj­da se če­ka da Gar­da od­i­gra svo­ju ulo­gu, pa će on­da dr­ža­va svo­ju.

Bo­jan al Pin­to-Br­kić za nedeljnik Evropa

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo