logo logo logo logo
Рубрика: Политика    Аутор: Срђан Марјановић    526 пута прочитано    Датум: 2.02.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

ahtisari_123456.jpgSpecijalni izaslanik UN za Kosovo Marti Ahtisari rekao je u petak u Beogradu da se “neće baviti pitanjem rešenja statusa” dok ne budu završene konsultacije zainteresoivanih strana o njegovom predlogu i dok ne podnese konačan izveštaj Ujedinjenim nacijama.

Predvideo sam mesec februar za konsultacije. I Beograd i Priština imaju čvrste i jasne stavove o statusu Kosova. Mislim da treba pružiti još jednu priliku i da vidimo da li su spremne da i dalje učestvuju u ovom procesu.

Biću precizan o finalnom statusu tek kada plan bude pred UN. Nadam se ovog proleća”, rekao je Ahtisari na konferenciji za novinare u Beogradu posle razgovora sa predsednikom Srbije Borisom Tadićem.

Finski diplomata je rekao da posle “intezivnih konsultacija” Beogradu i Prištini predstavlja “kompromisni predlog rešenja”.

“Narednih nedelja pozvaćemo zainteresovane strane u sporu na dalje konsultacije i spreman sam da uzmem u obzir konstruktivne primedbe obe strane”, dodao je Ahtisari.

Na novinarsko pitanje da li njegov predlog u suštuni vodi ka nezavisnosti Kosova kao krajnjoj tački, Ahtisari je odgovorio: “Znao sam da ćete pitati da li će moj predlog voditi do nezavisnosti Kosova. Nećemo objaviti dokument, ali će on biti u cirukulaciji, jer će biti predat Beogradu i Prištini, članicama EU, NATO.

Rezime ovog predloga kao i KOMPLETAN PREDLOGi (ahtisarijev_predlog_za_kosovo.pdf )pročitajte ekskluzivno na novinaru.de.

Redakcija novinar.de

Ovde pročitajte kopletan predlog Martija Ahtisarija za status Kosmeta

Dole navedeni rezime predloga kao i gore prikazan kompletan predlog (nezvanični prevod) je preuzet sa zvanične internet stranice UNOSEKA.

Početak navoda

Izvršni rezime predloga za status
Cilj Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova je da definiše odedbe neophodne za jedno buduće Kosovo koje je sposobno za život, održivo i stabilno. Predlog uključuje detaljne mere koje će obezbediti promovisanje i zaštitu prava zajednica i njihovih članova, stvarnu decentralizaciju vlasti kao i očuvanje i zaštitu kulturnog i verskog nasledja. Pored toga, Rešenje propisuje ustavne, ekonomske i bezbednosne mere čiji je zajednički cilj da doprinesu razvoju multietničkog, demokratskog i prosperitetnog Kosova. Važan elemenat Rešenja je mandat za buduće medjunarodno civilno i vojno prisustvo na Kosovu kako bi se nadgledala primena Rešenja i pružila pomoć nadležnim vlastima Kosova u obezbedjivanju mira i stabilnosti širom Kosova. Odredbe Rešenja će imati pravnu snagu iznad svih drugih pravnih odredbi na Kosovu
Uvod

I. Cilj Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova je da definiše odedbe neophodne za jedno buduće Kosovo koje je sposobno za život, održivo i stabilno. Predlog uključuje detaljne mere koje će obezbediti promovisanje i zaštitu prava zajednica i njihovih članova, stvarnu decentralizaciju vlasti kao i očuvanje i zaštitu kulturnog i verskog nasledja. Pored toga, Rešenje propisuje ustavne, ekonomske i bezbednosne mere čiji je zajednički cilj da doprinesu razvoju multietničkog, demokratskog i prosperitetnog Kosova. Važan elemenat Rešenja je mandat za buduće medjunarodno civilno i vojno prisustvo na Kosovu kako bi se nadgledala primena Rešenja i pružila pomoć nadležnim vlastima Kosova u obezbedjivanju mira i stabilnosti širom Kosova. Odredbe Rešenja će imati pravnu snagu iznad svih drugih pravnih odredbi na Kosovu.

II. Odredbe Rešenja. Rešenje se sastoji od glavnog dela u kojem se nalazi četrnaest članova koji uspostavljaju ključne principe i dvanaest aneksa kojima se ti principi razradjuju 

• Kosovo će biti multietničko društvo, koje će upravljati samo sobom demokratski i uz puno poštovanje vladavine zakona, po najvišim medjunarodno priznatim standardima ljudskih prava i osnovnih sloboda, i koje promoviše mirnu i prosperitetnu egzistenciju svih svojih stanovnika.

• Kosovo će usvojiti ustav kako bi se takvi principi utemeljili. Iako Rešenje ne propisuje kompletan ustav, ono definiše osnovne elemente koji moraju biti deo ustava.

• Kosovo će imati pravo da pregovara i zaključuje medjunarodne sporazume, uključujući i pravo da traži članstvo u medjunarodnim organizacijama.

• Centralni element Rešenja je zaštita i promovisanje prava članova zajednica. Rešenje se bavi ključnim aspektima koji treba da budu zaštićeni, uključujući kulturu, jezik, obrazovanje i simbole. Ono takodje predvidja konkretne mehanizme predstavljanja za članove zajednica na Kosovu koji nisu Albanci u ključnim javnim institucijama kako bi se očuvalo i podstaklo njihovo stvarno i aktivno učešće u javnom životu. Kako bi se u zakonodavnom procesu zaštitila prava članova zajednica na Kosovu koji nisu Albanci, Rešenje takodje predvidja da odredjeni taksativno nabrojani zakoni mogu biti usvojeni samo ukoliko se većina ne-albanskih članova kosovske Skupštine složi oko njihovog usvajanja.

• Rešenje daje širok predlog za decentralizaciju, koji je po opsegu obiman i ima za nameru promovisanje dobre vlasti, transparentnosti i efikasnosti javnih usluga. Predlog se posebno koncentriše na konkretne potrebe i bojazni zajednice Srba na Kosovu, koji će imati visoki stepen kontrole nad svojim poslovima. Elementi decentralizacije uključuju inter alia, nove opštinske nadležnosti u opštinama u kojima su Srbi većina (kao što je to slučaj kod sekundarnog zdravstvenog osiguranja i visokog školstva); široku opštinsku autonomiju u finansijskim pitanjima, uključujući i mogućnost primanja finansiranja iz Srbije koje je trasparentno a namenjeno širokom spektru opštinskih aktivnosti i ciljeva; odredbe o medju-opštinskom partnerstvu i saradnji sa institucijama u Srbiji; i osnivanje šest novih, ili značajno proširenih, opština u kojima su Srbi većina (Gračanica, Novo Brdo, Klokot, Ranilug, Partes, Severna Mitrovica).

• Rešenje takodje predvidja pravosudni sistem na Kosovu koji bi bio jedinstven, nezavistan, profesionalan i nepristrasan i koji bi omogućavao svim licima na Kososvu pristup pravdi. Ono takodje predvidja mehanizme koji treba da obezbede da sistem pravosudja uključuje sve, a da sastav sudija i javnih tužilaca odražava multietnički karakter Kosova.

• Odredbe o zaštiti i promovisanju verskog i kulturnog nasledja će osigurati slobodno i neometano postojanje i funkcionisanje srpske pravoslavne crkve (SPC) na Kosovu. Više od četrdeset ključnih verskih i kulturnih lokaliteta će biti okruženo Zaštitnim zonama kako bi se sprečilo bilo kakvo ometajuće komercijalno ili industrisko poslovanje ili izgradnja, i kako bi se očuvalo kulturno dostojanstvo ovakvih mesta. Rešenje takodje nalaže uspostavljanje dodatne fizičke zaštite za odredjene izabrane objekte. SPC i njene interne organizacije će eksplicitno biti priznate od strane kosovskih vlasti i biće im data nepovredivost njihove imovine kao i oslobodjanje i olakšice kod plaćanja poreza i carina. SPC na Kosovu će takodje imati slobodu da održava veze sa SPC u Beogradu.

• Sve izbeglice i interno raseljena lica sa Kosova imaće pravo na povratak i povraćaj njihove imovine i lične imovine. Rešenje takodje poziva Kosovo i Srbiju da u potpunosti saradjuju sa Medjunarodnom komisijom Crvenog krsta kako bi se utvrdila sudbina nestalih lica.

• Rešenje uključuje konkretne odredbe koje imaju za cilj promovisanje i obezbedjivanje održivog ekonomskog razvoja na Kosovu. Rešenje navodi transparentne postupke za razgraničavanje spornih imovinskih zahteva i nastavak procesa privatizacije sa značajnim učešćem medjunarodne zajednice. Pored toga, Rešenje definiše mehanizme za odredjivanje kosovskog učešća u spoljnom dugovanju Srbije i za rešavanje pitanja resititucije imovine.

• Rešenje takodje predvidja uspostavljanje profesionalne, multietničke i demokratske službe bezbednosti na Kosovu, podstičući značajno lokalno učešće u njenom razvoju, ali uz zadržavanje izvesnog nivoa medjunarodnog nadzora neophodnog za krajnji uspeh u ovom osetljivom području. Policijske snage Kosova će imati jedinstveni lanac komade na celom Kosovu sa lokalnim policajcima koji će odražavati etnički sastav opština u kojima rade. U opštinama na Kosovu gde su Srbi većinski deo stanovništva, skupštine opština će imati veća ovlašćenja kod izbora lokalnog komandira stanice. Nove profesionalne multietničke snage bezbednosti Kosova (SBK) će biti uspostavljene u roku od godinu dana. U početku one će preuzeti odgovornost reagovanja u kriznim situacijama, uklanjanje eksploziva i zaštite civila. One će imati najviše do 2.500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista. Rešenje predvidja da će sadšnji Kosovski korpus za zaštitu (KKZ) biti rasformiran u roku od jedne godine.

• Imajući u vidu da ispunjavanje obaveza od strane Kosova u okviru Rešenja zahteva širok spektar složenih i teških aktivnosti, dokument predvidja buduće medjunarodno prisustvo radi nadzora i pomoći u značajnim naporima kosovskih vlasti. Ovo prisustvo se sastoji od tri osnovne komponente:

• Medjunarodni civilni predstavnik(MCP), koji je istovremeno i Specijalni predstavnik Evropske unije, biće postavljen od strane Medjunarodne grupe za nadzor (MGN) koja je sastavljena od glavnih medjunarodnih zainteresovanih učesnika. MCP će imati najviša ovlašćenja za nadzor nad primenom Rešenja. MCP će imati konkretna ovlašćenja koja će biti dodeljena njemu ili njoj, kako bi bio ili bila u mogućnodti da preduzima akcije neophodne za nadzor i obezbedjenje uspešne primene Rešenja. Ovo uključuju ovlašćenje da poništi odluke ili zakone donete od strane kosovskih vlasti i da kazni ili smeni javne funkcionere čije su akcije ocenjene od strane MCP da nisu u skladu sa slovom ili duhom Rešenja. MCP će takodje biti konačna instanca na Kosovu u vezi civilnih aspekata Rešenja.

• Misija Evropske unije za pitanja politike odbrane (MEUPPO) koja će nadlegati, voditi i savetovati u vezi svih područja vezanih za vladavinu zakona. Konkretno, ona će pomagati Kosovu u razvoju efikasne, pravične i reprezentativne policije, sudija, carine i kazneno-popravnih institucija, a imaće i ovlašćenja da preuzme druge odgovornosti kako bi obezbedila održavanje i promovisanje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.

• Medjunarodno vojno prustvo pod rukovodstvom NATO-a skupa sa MCP i uz saradnju kosovskih institucija će pružiti mirno i bezbedno okruženje širom Kosova, sve dotle dok kosovske institucije ne budu u stanju da u punoj meri preuzmu odgovornosti u vezi bezbednosti.

• Radi pomoći u nadzoru koji je neophodan za uspešnu primenu Rešenja, biće potrebno široko prisustvo OSCE-a (Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi) na terenu na Kosovu.

III. Primena Rešenja

• Nakon stupanja na snagu Rešenja, biće prelazni period od 120 dana, tokom kojeg će postojeći mandat UNMIK-a ostati nepromenjen. Kako bi se omogućio neposredni nadzor nad primenom Rešenja od strane Kosova, MCP će imati ovlašćenje da nadgleda tu primenu i daje preporuke UNMIK-u o akcijama koje treba preduzeti kako bi se obezbedilo poštovanje Rešenja.

• Tokom prelaznog perioda će Skupština Kosova, uz konsultacije sa MCP-om, biti odgovorna za usvajanje ustava i zakona neophodnih za primenu Rešenja. Novi ustav i zakoni će stupiti na snagu odmah nakon isteka prelaznog perioda.

• Na kraju prelaznog perioda mandat UNMIK-a će prestati i sva zakonodavna i izvršna vlast koja je bila data UNMIK-u biće kompletno prebačena na vlasti Kosova u skladu sa Rešenjem.

• U roku od devet meseci nakon stupanja na snagu Rešenja, treba da se održe opšti i lokalni izbori.

• Mandat MCP-a će se nastaviti sve dok MGP ne utvrdi da je Kosovo izvršilo primenu odredaba Rešenja.

Kraj navoda

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo