logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Друштво    Аутор: Дејан Илић дипл. грађ. инж.    пута прочитано    Датум: 17.08.2012    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Приговор на решење и поступак избора помоћника министра за Грађевину

Приговор на РЕШЕЊЕ 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године и поступак избора помоћника министра за грађевину.

пише Дејан Илић дипл. грађ. инж. о2. јануар 2010

***

Поштовани, овим путем износим приговор на РЕШЕЊЕ 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. годи-не, а у вези са спроведеним поступком избора помоћника министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште у министарству жи-вотне средине и просторног планирања, а који је био оглашен путем „јавног конкурса“ у средствима јавног информисања „ПОЛИТИКА“ од 16.7.2009. године и „Службени гласник РС“, бр. 53 од 17.7.2009. године.

Моје примедбе су следеће:

– у броју 16 (септембарско издање) часописа „Гласник“ који издаје Инжењерска комора Србије, на страни 15 стоји да је помоћник министра-руководилац Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште Александра Дамјановић-Петровић, ЗВАНИЧАН ПРЕДСТАВНИК ресорног министарства ИАКО ЈЕ У ВРЕМЕ ЊЕГОВОГ ОБЈАВЉИВАЊА ЈОШ УВЕК У ТОКУ „ЈАВНИ КОНКУРС“

Доказ: изводи из наведеног броја 16 „Гласник“ Инжењерске коморе Србије Srbije http://www.ingkomora.rs/glasnik/16/?id=cl16_03

– на сам дан разговора горе именована НИЈЕ КРИЛА да већ ради као помоћник министра на месту за које је оглашен „ЈАВНИ КОНКУРС“ и при том је, осим мени, и другим кандидатима поделила визит карте са јасним обележјима минстарства и радног места за које смо „конкурисали“

– с обзиром да је именована већ у септембру а можда и раније, ступила на поло-жај помоћника министра, то је НЕЗАКОНИТО и у директној супротности са Чланом 73. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05) у коме се каже: „Државни службеник ступа на положај и почиње да остварује права и дужности на положају кад решење о постављењу постане коначно.“, као и у супротности са категоријом и намером јавно оглашеног конкурса.

– у образложењу РЕШЕЊА 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године, на страни 2 у пасусу 4 каже се да имам „делимичну стручну оспособљеност“ ?!, а на истој страни у пасусу 7 један члан комисије оцењује да у потпуности испуња-вам захтеве за наведено радно место, што указује да су у питању два опречна мишљења или да су оцене намерно даване контрадикторно, како би се вештачки направила разлика у корист првоизабране.

Како су друга два члана комисије изван грађевинске струке поставља се питање њихове реалне објективности и стручности за оцену приложене конкурсне доку-ментације, која је такође на неки начин оспорена а све да би се истакао побед-ник. У вези ових оцена желим да изнесем следеће: струковни стручни испит сам положио пред комисијом Привредне коморе Србије, дана 17.6.1993. године, стручни испит за рад у органима управе положио сам пред комисијом министар-ства правде, дана 6.6.2002. године, по програму за раднике са високом стручном спремом, лиценцу одговорног извођача радова поседујем од 10.11.2005. године, уписан сам у Регистар сталних вештака за област грађевинарства од 13.5.1994. године РЕШЕЊЕМ министарства правде, и до сада сам имао више од 100 налаза и мишљења на захтев свих пет општинских судова у Београду, органа управе, … па се онда с правом поставља питање у чему сам то „делимично оспособљен“ када наведени докази говоре управо супротно, а што је један члан комисије препознао и назначио у образложењу решења.

Ако сам „делимично стручно оспособљен“ онда не бих могао бити уписан у Регистар сталних вештака, не би могао остварити право на добијање лиценце, не би могао обављати послове надзора, а на моје изнете примедбе о ваљаности техничке документације Институт за материјале и конструкције Грађевинског факултета Универзитета у Београду је правна акта у ГЛАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ПРОЈЕКТУ АНТЕНСКОГ СТУБА урађеном за потребе Телекома Србије, усагласио са тада важећом законском регулативом, Служба припреме Телекома Србије је извршила исправку РЕШЕЊА о надзору над извођењем грађевинских радова и ускладила га са тада важећом законском регулативом. Поставља се питање како лице, које је „делимично стручно оспособљено“ може уопште уочити ове наведене недостатке и зашто су те службе, тј. институције поступиле по примедбама ако оне нису биле стручно утемељене ?

у образложењу РЕШЕЊА 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године, на страни 2 у пасусу 6 НЕТАЧНА ЈЕ КОНСТАТАЦИЈА да нисам дао прецизан одговор на питање о начину заштите домаћих грађевинских фирми у односу на стране, као и да сам дао уопштен одговор на питање о поступку легализације бесправно изграђених објеката. Један члан комисије о мојим одговорима на ова питања се изјаснио: „Кандидат сагледава значај заштите домаћих понуђа-ча у односу на стране понуђаче у поступку јавне набавке, као и појам и значај легализације бесправно изграђених објеката.“

На основу свега горе наведеног, као и на основу образложења РЕШЕЊА 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године, недвосмислено се може извести закључак да је у поступку избора помоћника министра-руководиоца Сектора за грађевинарство, инве-стиције и грађевинско земљиште у министарству животне средине и просторног плани-рања форсиран искључиво један и унапред предодређен кандидат, те да су остали кандидати имали улогу и сврху легализације конкурса, а што се може видети из образложења за кандидата Александру Дамјановић-Петровић, страна 3 пасус 2: имено-вана има дугогодишње радно искуство на пословима грађевинарства, инвестиција и грађевинског замљишта као и у руковођењу тим пословима, а иначе је по струци дипломирани правник ?!

Имајући у виду да је ресорни министар по образовању лекар, а по логици ствари руковођење Сектором грађевинарства, инвестиција и грађевинског земљишта би ипак требало поверити особи са превасходним образовањем из грађевинске области, резултати спроведеног конкурса показују да је било позитивних оцена што указује да је ипак у неком домену цењена стручност из области грађевинарства за чије потребе је и био расписан јавни оглас.

 

У Београду, Дејан Илић, дипл. грађ. инж.

стални вештак за грађевинарство

 

***
***
***

 

Кандидат који победио пре званично оглашеног завршетка јавног конкурса за помоћника министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште, у министарству животне средине и просторног планирања:

Извор: Гласник Инжењерске коморе Србије, БРОЈ 16, септембар 2009. године

***

Увек смо проналазили начин да се чујемо и разумемо

У име ресорног Министарства животне средине и просторног планира-ња скуп је поздравила Александра Дамјановић-Петровић, помоћница министра, која је нагласила да је „у протеклих шест година Комора у потпуности испунила све што је Закон о планирању и изградњи захтевао“.

„У сарадњи Министарства и Коморе било је и успона и падова, али никад није била прекидана“, наставила је помоћница министра. „Увек смо проналазили начин и у оним тешким временима и периодима, а било их је у нашој сарадњи, да се некако чујемо и разумемо. Став садашњег министарства, које предводи господин Оливер Дулић, јесте да се сарадња знатно унапреди. Као што знате, у завршној фази је израда новог закона, који ће се звати О уређењу простора и изградњи, и у њему су улога и значај Коморе мало другачије решени, мада место, положај и надлежности нису мењане. Најзначајнија ствар коју Министарство и Комора планирају да ураде заједно јесте израда подзаконских аката. То је посао који нас очекује одмах, и ми смо већ кренули да на њима радимо.“…

***
***
***

Мејл достављен редакцији НИН-а  дносно новинару Николи Врзићу 02. јануар 2010

Поштовани г – дине Врзићу,

након прочитаног текста „Кроћење дивље градње“ који је објављен на странама 36 до 38 у недељним информативним новинама НИН, Број 3079 од 31. 12. 2009. Године, могу само да констатујем да Александра Дамњановић – Петровић, формално – правно, може постати помоћник министра животне средине и просторног планирања за Сектор грађевинарства, инвестиција и грађевинског земљишта, најраније 29. 1. 2010. Године у складу са Чланом 73. Став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05) у коме се каже: „Државни службеник ступа на положај и почиње да остварује права и дужности на положају кад решење о постављењу постане коначно.“, под претпоставком на нико од кандидата који су учествовали у фарси, пежоративног назива „јавни конкурс“ не покрене управни спор пред Врховним судом Србије.

Наиме, „јавни конкурс“ за избор помоћника министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште у министарству животне средине и просторног планирања је био оглашен у средствима јавног информисања „ПОЛИТИКА“ од 16. 7. 2009. Године и „Службени гласник РС“, бр. 53 од 17. 7. 2009. Године, а био је оглашен и на интернет адреси Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије.

Да је победник овог конкурса познат одраније ужа стручна јавност је сазнала у септембру, преко часописа Гласник Инжењерске коморе Србије, Број 16, где је на страни 15 незаконито и противправно промовисан помоћник министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште у министарству животне средине и просторног планирања.

Доказ: изводи из наведеног броја 16 „Гласник“ Инжењерске коморе Србије Srbije http://www.ingkomora.rs/glasnik/16/?id=cl16_03

Унапред изабрани кандидат, супротно законом прописаној процедури, је по образовању дипломирани правник и по природи ствари морао би боље да познаје одредбе Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05) , а нарочито оне којима је прописан поступак избора кандидата оглашеним јавним конкурсом, као и друге законе из области за коју је „конкурисала“ па се поставља валидност датих изјава у вашем чланку.

Да ли оваквим начином спровођења јавног конкурса чланови Владе показују да за њих не важе одредбе Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05) , те на који начин мисле да уведу ред у област која је била тема вашег чланка?

С правом се онда намеће закључак: да ли треба укротити грађане или оне који њима управљају.

 

У прилогу вам достављам:

– фотокопију РЕШЕЊА 24 број: 119 – 8609/2009 од 24. 12. 2009. Године
– припремљен текст Приговора на поступак избора помоћника министра за грађевину
– Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005)

 

С поштовањем,

Дејан Илић, дипл. Грађ. Инж.

Стални вештак за грађевинарство

 

 

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo