logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Друштво    Аутор: Дејан Илић дипл. грађ. инж.    507 пута прочитано    Датум: 17.08.2012    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Приговор на решење и поступак избора помоћника министра за Грађевину

Приговор на РЕШЕЊЕ 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године и поступак избора помоћника министра за грађевину.

пише Дејан Илић дипл. грађ. инж. о2. јануар 2010

***

Поштовани, овим путем износим приговор на РЕШЕЊЕ 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. годи-не, а у вези са спроведеним поступком избора помоћника министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште у министарству жи-вотне средине и просторног планирања, а који је био оглашен путем “јавног конкурса” у средствима јавног информисања “ПОЛИТИКА” од 16.7.2009. године и “Службени гласник РС”, бр. 53 од 17.7.2009. године.

Моје примедбе су следеће:

- у броју 16 (септембарско издање) часописа “Гласник” који издаје Инжењерска комора Србије, на страни 15 стоји да је помоћник министра-руководилац Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште Александра Дамјановић-Петровић, ЗВАНИЧАН ПРЕДСТАВНИК ресорног министарства ИАКО ЈЕ У ВРЕМЕ ЊЕГОВОГ ОБЈАВЉИВАЊА ЈОШ УВЕК У ТОКУ “ЈАВНИ КОНКУРС”

Доказ: изводи из наведеног броја 16 “Гласник” Инжењерске коморе Србије Srbije http://www.ingkomora.rs/glasnik/16/?id=cl16_03

- на сам дан разговора горе именована НИЈЕ КРИЛА да већ ради као помоћник министра на месту за које је оглашен “ЈАВНИ КОНКУРС” и при том је, осим мени, и другим кандидатима поделила визит карте са јасним обележјима минстарства и радног места за које смо “конкурисали”

- с обзиром да је именована већ у септембру а можда и раније, ступила на поло-жај помоћника министра, то је НЕЗАКОНИТО и у директној супротности са Чланом 73. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05) у коме се каже: “Државни службеник ступа на положај и почиње да остварује права и дужности на положају кад решење о постављењу постане коначно.”, као и у супротности са категоријом и намером јавно оглашеног конкурса.

- у образложењу РЕШЕЊА 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године, на страни 2 у пасусу 4 каже се да имам “делимичну стручну оспособљеност” ?!, а на истој страни у пасусу 7 један члан комисије оцењује да у потпуности испуња-вам захтеве за наведено радно место, што указује да су у питању два опречна мишљења или да су оцене намерно даване контрадикторно, како би се вештачки направила разлика у корист првоизабране.

Како су друга два члана комисије изван грађевинске струке поставља се питање њихове реалне објективности и стручности за оцену приложене конкурсне доку-ментације, која је такође на неки начин оспорена а све да би се истакао побед-ник. У вези ових оцена желим да изнесем следеће: струковни стручни испит сам положио пред комисијом Привредне коморе Србије, дана 17.6.1993. године, стручни испит за рад у органима управе положио сам пред комисијом министар-ства правде, дана 6.6.2002. године, по програму за раднике са високом стручном спремом, лиценцу одговорног извођача радова поседујем од 10.11.2005. године, уписан сам у Регистар сталних вештака за област грађевинарства од 13.5.1994. године РЕШЕЊЕМ министарства правде, и до сада сам имао више од 100 налаза и мишљења на захтев свих пет општинских судова у Београду, органа управе, … па се онда с правом поставља питање у чему сам то “делимично оспособљен” када наведени докази говоре управо супротно, а што је један члан комисије препознао и назначио у образложењу решења.

Ако сам “делимично стручно оспособљен” онда не бих могао бити уписан у Регистар сталних вештака, не би могао остварити право на добијање лиценце, не би могао обављати послове надзора, а на моје изнете примедбе о ваљаности техничке документације Институт за материјале и конструкције Грађевинског факултета Универзитета у Београду је правна акта у ГЛАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ПРОЈЕКТУ АНТЕНСКОГ СТУБА урађеном за потребе Телекома Србије, усагласио са тада важећом законском регулативом, Служба припреме Телекома Србије је извршила исправку РЕШЕЊА о надзору над извођењем грађевинских радова и ускладила га са тада важећом законском регулативом. Поставља се питање како лице, које је “делимично стручно оспособљено” може уопште уочити ове наведене недостатке и зашто су те службе, тј. институције поступиле по примедбама ако оне нису биле стручно утемељене ?

у образложењу РЕШЕЊА 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године, на страни 2 у пасусу 6 НЕТАЧНА ЈЕ КОНСТАТАЦИЈА да нисам дао прецизан одговор на питање о начину заштите домаћих грађевинских фирми у односу на стране, као и да сам дао уопштен одговор на питање о поступку легализације бесправно изграђених објеката. Један члан комисије о мојим одговорима на ова питања се изјаснио: “Кандидат сагледава значај заштите домаћих понуђа-ча у односу на стране понуђаче у поступку јавне набавке, као и појам и значај легализације бесправно изграђених објеката.”

На основу свега горе наведеног, као и на основу образложења РЕШЕЊА 24 број: 119-8609/2009 од 24.12.2009. године, недвосмислено се може извести закључак да је у поступку избора помоћника министра-руководиоца Сектора за грађевинарство, инве-стиције и грађевинско земљиште у министарству животне средине и просторног плани-рања форсиран искључиво један и унапред предодређен кандидат, те да су остали кандидати имали улогу и сврху легализације конкурса, а што се може видети из образложења за кандидата Александру Дамјановић-Петровић, страна 3 пасус 2: имено-вана има дугогодишње радно искуство на пословима грађевинарства, инвестиција и грађевинског замљишта као и у руковођењу тим пословима, а иначе је по струци дипломирани правник ?!

Имајући у виду да је ресорни министар по образовању лекар, а по логици ствари руковођење Сектором грађевинарства, инвестиција и грађевинског земљишта би ипак требало поверити особи са превасходним образовањем из грађевинске области, резултати спроведеног конкурса показују да је било позитивних оцена што указује да је ипак у неком домену цењена стручност из области грађевинарства за чије потребе је и био расписан јавни оглас.

 

У Београду, Дејан Илић, дипл. грађ. инж.

стални вештак за грађевинарство

 

***
***
***

 

Кандидат који победио пре званично оглашеног завршетка јавног конкурса за помоћника министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште, у министарству животне средине и просторног планирања:

Извор: Гласник Инжењерске коморе Србије, БРОЈ 16, септембар 2009. године

***

Увек смо проналазили начин да се чујемо и разумемо

У име ресорног Министарства животне средине и просторног планира-ња скуп је поздравила Александра Дамјановић-Петровић, помоћница министра, која је нагласила да је “у протеклих шест година Комора у потпуности испунила све што је Закон о планирању и изградњи захтевао”.

“У сарадњи Министарства и Коморе било је и успона и падова, али никад није била прекидана”, наставила је помоћница министра. “Увек смо проналазили начин и у оним тешким временима и периодима, а било их је у нашој сарадњи, да се некако чујемо и разумемо. Став садашњег министарства, које предводи господин Оливер Дулић, јесте да се сарадња знатно унапреди. Као што знате, у завршној фази је израда новог закона, који ће се звати О уређењу простора и изградњи, и у њему су улога и значај Коморе мало другачије решени, мада место, положај и надлежности нису мењане. Најзначајнија ствар коју Министарство и Комора планирају да ураде заједно јесте израда подзаконских аката. То је посао који нас очекује одмах, и ми смо већ кренули да на њима радимо.”…

***
***
***

Мејл достављен редакцији НИН-а  дносно новинару Николи Врзићу 02. јануар 2010

Поштовани г – дине Врзићу,

након прочитаног текста “Кроћење дивље градње” који је објављен на странама 36 до 38 у недељним информативним новинама НИН, Број 3079 од 31. 12. 2009. Године, могу само да констатујем да Александра Дамњановић – Петровић, формално – правно, може постати помоћник министра животне средине и просторног планирања за Сектор грађевинарства, инвестиција и грађевинског земљишта, најраније 29. 1. 2010. Године у складу са Чланом 73. Став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05) у коме се каже: “Државни службеник ступа на положај и почиње да остварује права и дужности на положају кад решење о постављењу постане коначно.”, под претпоставком на нико од кандидата који су учествовали у фарси, пежоративног назива “јавни конкурс” не покрене управни спор пред Врховним судом Србије.

Наиме, “јавни конкурс” за избор помоћника министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште у министарству животне средине и просторног планирања је био оглашен у средствима јавног информисања “ПОЛИТИКА” од 16. 7. 2009. Године и “Службени гласник РС”, бр. 53 од 17. 7. 2009. Године, а био је оглашен и на интернет адреси Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије.

Да је победник овог конкурса познат одраније ужа стручна јавност је сазнала у септембру, преко часописа Гласник Инжењерске коморе Србије, Број 16, где је на страни 15 незаконито и противправно промовисан помоћник министра – руководиоца Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште у министарству животне средине и просторног планирања.

Доказ: изводи из наведеног броја 16 “Гласник” Инжењерске коморе Србије Srbije http://www.ingkomora.rs/glasnik/16/?id=cl16_03

Унапред изабрани кандидат, супротно законом прописаној процедури, је по образовању дипломирани правник и по природи ствари морао би боље да познаје одредбе Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05) , а нарочито оне којима је прописан поступак избора кандидата оглашеним јавним конкурсом, као и друге законе из области за коју је “конкурисала” па се поставља валидност датих изјава у вашем чланку.

Да ли оваквим начином спровођења јавног конкурса чланови Владе показују да за њих не важе одредбе Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05) , те на који начин мисле да уведу ред у област која је била тема вашег чланка?

С правом се онда намеће закључак: да ли треба укротити грађане или оне који њима управљају.

 

У прилогу вам достављам:

- фотокопију РЕШЕЊА 24 број: 119 – 8609/2009 од 24. 12. 2009. Године
- припремљен текст Приговора на поступак избора помоћника министра за грађевину
- Закон о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/2005)

 

С поштовањем,

Дејан Илић, дипл. Грађ. Инж.

Стални вештак за грађевинарство

 

 

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Теорија и технологија преврата

НОВО – КРОТКИ ЛАФОВИ!
НОВИ Антиекуемнистички сајт

НОВИ Антиекуемнистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo