logo logo logo logo
Рубрика: Друштво    Аутор: Преузето    пута прочитано    Датум: 16.03.2012    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Eво огледа, о–ГΛЕΔА, Одакле? о–Δакле, оΔА–Кле, оΔ–А–Кле, о–ΔА–Кле/ГΛЕ! о–ΔÅ↖Кључ/ГΛЕ! Окле?–ΔÅ↖о–Кључ/ГΛЕ–ΔÅ↖о–ГΛЕΔ↗Å↖о/Ко?–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Го!–ГΛЕ–ΔÅ↖о/Б!–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Нултни/Б/оГ–Кле/ГΛЕ!–ΔÅ↖Око–БоГ–Кључ/ГΛЕΔÅ↖ГΛЕ!–ΔÅ↖Охо!…

Пише: Јов

***

Ово је један од упечатљивих доказа да варљива телесна чула као „убедљиво“ виде свет на један начин… а стварност јесте – подпуно супротна!… Пробајте!

Оглед, о–ГΛЕΔ↗Å↖о0О!:

1. Гледати 30–ак секунди црвену тачку на носу жене.

2. Затим окренути главу ка некој белој површини (зиду, на пример) и, стално трепћући, гледати (телесним чулима острашћеној, поживотињеној) души невероватно чудо – супротност Пред–Ходној, Пред–Ход–Ној, Пре–Δ–Годној, Прет–Кодној, Пре/БРЕ/ГоРЕ!–Δ/Но–КодираНој… као, к↗Å↖о–Стварности…

Шта је, дакле, Δа–Кле , ΔА!–ГΛЕ!… ова наша такозвана Стварност…

Стварно–СТ…

СТ–Варност…

Ст–ВАРНо–Ст…

Ст–ВАРНо–СΔ…

St–ВАРНо–Zt…

Ст–ВАРНо–ЗΔ…

Ст–ВАРНо–3D…

Зт–ВАРНо–3D…

З–Тварно–3D…

З/Три/ТројсΔВЕно/ТроΔИМеНсионАΛНО/АΛАВО–Тварно–3D…

З–ΔВА–РНо–3D…

З–ΔIЗА–РНо–3D…

З/Три/ТројсΔВЕно/Т–РОΔИменСИОНално/алаво–ΔIЗА–РНо–3D…

СΔ–ВАРНо–3D…

ЗΔ–IЗА–РНо–3D…

Δакле, једна је такозвана Стварност оним људима, који – заборављајући у свом материјалном Телу и својој поживотињеној или продуховљеној Δуши свој Δух – овај као свет посматрају на плитак начин. Опажају га и примају САМО материјалним, телесним чулима и њима баш острашћеном Δушом…

Или, речено овако, са Δоказима узетим на Путу к Суштини:

Δакле…

…Δа–Кле…

(Кле=француски: Кључ)

…Δа–Кључ…

…Δ↗Å↖!–ГΛЕ!…

…Δа–Кључ↗Å↖!…

…Δа–Кљун↗Å↖!… једна, јЕ–ΔНÅ, јЕΔ–НА! јЕΔ–Н↗Å↖!… је, такозвана Стварност = Стварно–Ст/СΔ/Зт/ЗΔ = 3D–IЗ↗Å↖РНо–3D… оним људима који, Гоји, Гој↗i… заборављајући у свом најплићем/најнижем материјалном Телу/ΔЕΛу… и својој поживотињеној плиткој/низкој–дубокој/високој продуховљеној Δуши/ΔуЖ–i… свој најдубљ↗i/на↗ј↖виш↗i↖Δух…

Δух – о/НултноΔно (Оносветовног Постојања = Овосветовн↗i↖Врх Постања)…

Тухо (=фински: уништење)…

Тук–о/НулΔноΔно…

Δук–о/НулΔноΔно↗Å↖Божјег…

ΔуГ–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Нo–у–Г/ор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–Укор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–у–х/ор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–у/В/IЗ–Г/ор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–Увис–Кор/Хор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божје–Г…

…овај као свет посматрају САМО на плитак, најплићи, животињски, зверски, људски најнижи начин… Опажају га и примају САМО материјалним, Матери–јалним/јаловим…

…телесним…

…Теле–Сним…

…Те–Λесним…

…Телесни–М/ΛΛ/11…

…ТеΛе–с–НИМ–И…

(ТЕΛЕ–француски: ТВ, НИМИ–фински: ИМЕ, НАЗИВ)… чулима и њима баш острашћеном, непродуховљеном, људском, L–judskom, поживотињеном, позвереном Δушом…

А подпуно је друга – супротна је! – стварност, која се опажа смиреним Δухом…

Å↖ГооΔ/Гоот/БоΔ/Бот/Пот/Под–Пуно/БуНо/ГоуНо/ГоВНо/Го–IЗ–Но/Б–IЗНо/БI–ЗНо↗ј/Пи–ЗНо (Пизно=Криво!)/Пи–Сно/3,14…ЗНо/3,14159265358–Сно/Писно… ГоР–о↗ј…

БР!–о↗ј…

Пр!–о↗ј↖о–Писно…

ГоРо/БРо/Про–Писно… је, јесте…

друга…

Δ–РуГА…

Δ/Но–РуГÅ↖о!…

ΔР–уГÅ↖о!…

(Рупа/Јама/Отвор/Јазбина=француски=)Тру–к↗Å↖о!… (Мајсторија/Вештина/Превара/Обмана/Трик=француски=)Трук↗Å↖о! Трух↗Å↖о!…

супротна…

Суб–РоΔНА…

(у/Δо/Под=латински=)Sub–РоΔ–НА…

ЗуБ–РоΔ/ΔНА…

З–у–БРоΔНА…

З/Три/Тројствено/Тродимензионално–у/В/IЗ–БРоΔ–НА!…

З/Λо–у/В/IЗ/Увис–ГоРоΔ–НА… је стварност, која се опажа – НЕ телесним Чулима, НЕ њима острашћеном Δушом – НЕГО се опажа, разуме, схвата и прихвата – баш смиреним, БЕЗ страсти, Δухом…

Δухо–М/ΛΛ/11…

Тухо–М/ΛΛ/11…

Туко–М/ΛΛ/11…

Δуко–М/ΛΛ/11…

Туго–М/ΛΛ/11…

ΔуГо–М/ΛΛ/11…

Δух–оМ/оΛΛ/о11…

Тух–оМ/оΛΛ/о11…

Тук–оМ/оΛΛ/о11…

Δук–оМ/оΛΛ/о11…

Туг–оМ/оΛΛ/о11…

ΔуГ–оМ/оΛΛ/о11…

Ако се хоће Бит, Bit… Суштина Овосветовних Појава, Бој/Јава, Гој/Јава… она се НЕ МОЖЕ разумети и схватити, а камо ли прихватити БЕЗ Појмова ИЗ Битног, БИ–ΔНоГ… Речника Суштине – који се добија на ИСТИ начин којим, Гојим… баш СВЕ остале људске такозване науке обрађују своја глупо, људски, овосветовно, материјално, телесно, физички издељена поља: копањем у дубину, сецирањем, разчлањавањем…

А један једини јединствени, Првобитни, Прво–Битни, Прво–Питни, Прво–БИ–ΔНИ… Језик, из ког су се, од Постанка, изродили, одпали СВИ остали такозвано мртви и такозвано живи језици овог као света (НЕ само црногорски, бошњачки, хрватски, рашки, влашки, лалински… но баш СВИ остали језици) – јесте Србско–словенски Језик Постања, Постан–јА, Бостан–јА, Гоо–Стан/ЗΔАН–јА, (освећујем се, величински, по мери=фински=)Коостан–јА… (НЕ заборавимо: Србска освета је у о–Свет↗Å↖о/НултноΔно–Света…)

А не овај – за Суштину слабо вредан! – изопачен, ИЗ–о–Бачен… као језик којим се Србо–Српи/Чекићи и остали људски, L–judski… везани Буздовани препуцавају од кад као знају за себе… Него – у Том Неверном, извештаченом, изопаченом, људском, L–judskom, Λ–издајничком Србско–словенском језику запретен Језик Суштине.

Δo ког се, наравно, НА–РАВНо… долази силаском у дубину, то јест висину овог и оваквог Србско–словенског језика: до Слогова, до Слова, и даље…

Силаском, по шта? Пошта, БоЖ–ΔА! Бо(=француски: Λеп/ΛЕБ/ΛЕГо)–ЖΔА! Б/оГ–о/НулΔНо–ЖΔА…

Силаском по Кле! По–ГΛЕ! Погле, По–Кључ!… Којим се одкључавају баш СВИ језици овог као света, којим, Гојим су се људске, L–judske, L/Λ↖Око/оГо/охо!–јудске… L/Λ/оГ/оЗ–Б/оГ↗Å↖Sin↗Å↖Izdaj–Ничке… Δуше, икада, i↖Када, i↖ГÅΔ↗Å↖као, Кå↖о, к↗Å↖о!… постојале, По–Сто–јÅ↖ΛоВЕ, Б/оГ–оЗΔо–јÅ↖LoVE… Сина, Sina, Sin↗Å↖Sin(=енглески: Грех) Грек, ГРЕГ, ГРРГ, Кррк, Хррк…

Силаском, докле?

Па… до Суштине! Δо–Кле (=француски: Kључ), Δо–Кључ↗Å↖ΔНÅ↖ΔНо (=фински: Pohja), Похја, Бок–Ја (то јест: поред, уз Тебе Јå!… увек, у–Век, у/В/IЗ/Увис–Век…), БоГ–ј↗Å↖!…

БоГ–ј↗Å↖ΔAM!…

ÅΔÅМ↗Å↖IЗ–о–Баченог…

ÅΔÅМ↗Å↖IЗопаченог…

ÅΔÅМ↗Å↖Избаченог–IЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖Ргнутог–IЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖–––єIЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖–––ЕIЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖–––ЕВо…

Eво, грешна кево Ево, дакле, огледа, о–ГΛЕΔА, Одакле? о–Δакле, оΔА–Кле, оΔ–А–Кле, о–ΔА–Кле/ГΛЕ! о–ΔÅ↖Кључ/ГΛЕ! Окле?–ΔÅ↖о–Кључ/ГΛЕ–ΔÅ↖о–ГΛЕΔ↗Å↖о/Ко?–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Го!–ГΛЕ–ΔÅ↖о/Б!–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Нултни/Б/оГ–Кле/ГΛЕ!–ΔÅ↖Око–БоГ–Кључ/ГΛЕΔÅ↖ГΛЕ!–ΔÅ↖Охо!…

 

__________________

Сродна ВЕЗ↗Å↖ЗА текст: НИКО, БРЕ, НЕМА ШТА СРБИ ИМАΔУ!

http://www.novinar.de/2012/03/06/niko-bre-nema-%C5%A1ta-srbi-imadu.html

 
1 коментар у вези “Eво огледа, о–ГΛЕΔА”
  1. Koliko su nasi Sveti Predci bili mudriji od danasnjih svojih potomaka, najbolje se vidi iz epski pjesama u kojima su oci nazvane „stare lazljivice“!


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo