logo logo logo logo
Рубрика: Друштво    Аутор: Преузето    710 пута прочитано    Датум: 16.03.2012    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Eво огледа, о–ГΛЕΔА, Одакле? о–Δакле, оΔА–Кле, оΔ–А–Кле, о–ΔА–Кле/ГΛЕ! о–ΔÅ↖Кључ/ГΛЕ! Окле?–ΔÅ↖о–Кључ/ГΛЕ–ΔÅ↖о–ГΛЕΔ↗Å↖о/Ко?–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Го!–ГΛЕ–ΔÅ↖о/Б!–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Нултни/Б/оГ–Кле/ГΛЕ!–ΔÅ↖Око–БоГ–Кључ/ГΛЕΔÅ↖ГΛЕ!–ΔÅ↖Охо!…

Пише: Јов

***

Ово је један од упечатљивих доказа да варљива телесна чула као „убедљиво“ виде свет на један начин… а стварност јесте – подпуно супротна!… Пробајте!

Оглед, о–ГΛЕΔ↗Å↖о0О!:

1. Гледати 30–ак секунди црвену тачку на носу жене.

2. Затим окренути главу ка некој белој површини (зиду, на пример) и, стално трепћући, гледати (телесним чулима острашћеној, поживотињеној) души невероватно чудо – супротност Пред–Ходној, Пред–Ход–Ној, Пре–Δ–Годној, Прет–Кодној, Пре/БРЕ/ГоРЕ!–Δ/Но–КодираНој… као, к↗Å↖о–Стварности…

Шта је, дакле, Δа–Кле , ΔА!–ГΛЕ!… ова наша такозвана Стварност…

Стварно–СТ…

СТ–Варност…

Ст–ВАРНо–Ст…

Ст–ВАРНо–СΔ…

St–ВАРНо–Zt…

Ст–ВАРНо–ЗΔ…

Ст–ВАРНо–3D…

Зт–ВАРНо–3D…

З–Тварно–3D…

З/Три/ТројсΔВЕно/ТроΔИМеНсионАΛНО/АΛАВО–Тварно–3D…

З–ΔВА–РНо–3D…

З–ΔIЗА–РНо–3D…

З/Три/ТројсΔВЕно/Т–РОΔИменСИОНално/алаво–ΔIЗА–РНо–3D…

СΔ–ВАРНо–3D…

ЗΔ–IЗА–РНо–3D…

Δакле, једна је такозвана Стварност оним људима, који – заборављајући у свом материјалном Телу и својој поживотињеној или продуховљеној Δуши свој Δух – овај као свет посматрају на плитак начин. Опажају га и примају САМО материјалним, телесним чулима и њима баш острашћеном Δушом…

Или, речено овако, са Δоказима узетим на Путу к Суштини:

Δакле…

…Δа–Кле…

(Кле=француски: Кључ)

…Δа–Кључ…

…Δ↗Å↖!–ГΛЕ!…

…Δа–Кључ↗Å↖!…

…Δа–Кљун↗Å↖!… једна, јЕ–ΔНÅ, јЕΔ–НА! јЕΔ–Н↗Å↖!… је, такозвана Стварност = Стварно–Ст/СΔ/Зт/ЗΔ = 3D–IЗ↗Å↖РНо–3D… оним људима који, Гоји, Гој↗i… заборављајући у свом најплићем/најнижем материјалном Телу/ΔЕΛу… и својој поживотињеној плиткој/низкој–дубокој/високој продуховљеној Δуши/ΔуЖ–i… свој најдубљ↗i/на↗ј↖виш↗i↖Δух…

Δух – о/НултноΔно (Оносветовног Постојања = Овосветовн↗i↖Врх Постања)…

Тухо (=фински: уништење)…

Тук–о/НулΔноΔно…

Δук–о/НулΔноΔно↗Å↖Божјег…

ΔуГ–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Нo–у–Г/ор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–Укор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–у–х/ор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–у/В/IЗ–Г/ор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божјег…

Δ/Но–Увис–Кор/Хор–о/НулΔноΔНÅ↖о/Божје–Г…

…овај као свет посматрају САМО на плитак, најплићи, животињски, зверски, људски најнижи начин… Опажају га и примају САМО материјалним, Матери–јалним/јаловим…

…телесним…

…Теле–Сним…

…Те–Λесним…

…Телесни–М/ΛΛ/11…

…ТеΛе–с–НИМ–И…

(ТЕΛЕ–француски: ТВ, НИМИ–фински: ИМЕ, НАЗИВ)… чулима и њима баш острашћеном, непродуховљеном, људском, L–judskom, поживотињеном, позвереном Δушом…

А подпуно је друга – супротна је! – стварност, која се опажа смиреним Δухом…

Å↖ГооΔ/Гоот/БоΔ/Бот/Пот/Под–Пуно/БуНо/ГоуНо/ГоВНо/Го–IЗ–Но/Б–IЗНо/БI–ЗНо↗ј/Пи–ЗНо (Пизно=Криво!)/Пи–Сно/3,14…ЗНо/3,14159265358–Сно/Писно… ГоР–о↗ј…

БР!–о↗ј…

Пр!–о↗ј↖о–Писно…

ГоРо/БРо/Про–Писно… је, јесте…

друга…

Δ–РуГА…

Δ/Но–РуГÅ↖о!…

ΔР–уГÅ↖о!…

(Рупа/Јама/Отвор/Јазбина=француски=)Тру–к↗Å↖о!… (Мајсторија/Вештина/Превара/Обмана/Трик=француски=)Трук↗Å↖о! Трух↗Å↖о!…

супротна…

Суб–РоΔНА…

(у/Δо/Под=латински=)Sub–РоΔ–НА…

ЗуБ–РоΔ/ΔНА…

З–у–БРоΔНА…

З/Три/Тројствено/Тродимензионално–у/В/IЗ–БРоΔ–НА!…

З/Λо–у/В/IЗ/Увис–ГоРоΔ–НА… је стварност, која се опажа – НЕ телесним Чулима, НЕ њима острашћеном Δушом – НЕГО се опажа, разуме, схвата и прихвата – баш смиреним, БЕЗ страсти, Δухом…

Δухо–М/ΛΛ/11…

Тухо–М/ΛΛ/11…

Туко–М/ΛΛ/11…

Δуко–М/ΛΛ/11…

Туго–М/ΛΛ/11…

ΔуГо–М/ΛΛ/11…

Δух–оМ/оΛΛ/о11…

Тух–оМ/оΛΛ/о11…

Тук–оМ/оΛΛ/о11…

Δук–оМ/оΛΛ/о11…

Туг–оМ/оΛΛ/о11…

ΔуГ–оМ/оΛΛ/о11…

Ако се хоће Бит, Bit… Суштина Овосветовних Појава, Бој/Јава, Гој/Јава… она се НЕ МОЖЕ разумети и схватити, а камо ли прихватити БЕЗ Појмова ИЗ Битног, БИ–ΔНоГ… Речника Суштине – који се добија на ИСТИ начин којим, Гојим… баш СВЕ остале људске такозване науке обрађују своја глупо, људски, овосветовно, материјално, телесно, физички издељена поља: копањем у дубину, сецирањем, разчлањавањем…

А један једини јединствени, Првобитни, Прво–Битни, Прво–Питни, Прво–БИ–ΔНИ… Језик, из ког су се, од Постанка, изродили, одпали СВИ остали такозвано мртви и такозвано живи језици овог као света (НЕ само црногорски, бошњачки, хрватски, рашки, влашки, лалински… но баш СВИ остали језици) – јесте Србско–словенски Језик Постања, Постан–јА, Бостан–јА, Гоо–Стан/ЗΔАН–јА, (освећујем се, величински, по мери=фински=)Коостан–јА… (НЕ заборавимо: Србска освета је у о–Свет↗Å↖о/НултноΔно–Света…)

А не овај – за Суштину слабо вредан! – изопачен, ИЗ–о–Бачен… као језик којим се Србо–Српи/Чекићи и остали људски, L–judski… везани Буздовани препуцавају од кад као знају за себе… Него – у Том Неверном, извештаченом, изопаченом, људском, L–judskom, Λ–издајничком Србско–словенском језику запретен Језик Суштине.

Δo ког се, наравно, НА–РАВНо… долази силаском у дубину, то јест висину овог и оваквог Србско–словенског језика: до Слогова, до Слова, и даље…

Силаском, по шта? Пошта, БоЖ–ΔА! Бо(=француски: Λеп/ΛЕБ/ΛЕГо)–ЖΔА! Б/оГ–о/НулΔНо–ЖΔА…

Силаском по Кле! По–ГΛЕ! Погле, По–Кључ!… Којим се одкључавају баш СВИ језици овог као света, којим, Гојим су се људске, L–judske, L/Λ↖Око/оГо/охо!–јудске… L/Λ/оГ/оЗ–Б/оГ↗Å↖Sin↗Å↖Izdaj–Ничке… Δуше, икада, i↖Када, i↖ГÅΔ↗Å↖као, Кå↖о, к↗Å↖о!… постојале, По–Сто–јÅ↖ΛоВЕ, Б/оГ–оЗΔо–јÅ↖LoVE… Сина, Sina, Sin↗Å↖Sin(=енглески: Грех) Грек, ГРЕГ, ГРРГ, Кррк, Хррк…

Силаском, докле?

Па… до Суштине! Δо–Кле (=француски: Kључ), Δо–Кључ↗Å↖ΔНÅ↖ΔНо (=фински: Pohja), Похја, Бок–Ја (то јест: поред, уз Тебе Јå!… увек, у–Век, у/В/IЗ/Увис–Век…), БоГ–ј↗Å↖!…

БоГ–ј↗Å↖ΔAM!…

ÅΔÅМ↗Å↖IЗ–о–Баченог…

ÅΔÅМ↗Å↖IЗопаченог…

ÅΔÅМ↗Å↖Избаченог–IЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖Ргнутог–IЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖–––єIЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖–––ЕIЗ–о…

ÅΔÅМ↗Å↖–––ЕВо…

Eво, грешна кево Ево, дакле, огледа, о–ГΛЕΔА, Одакле? о–Δакле, оΔА–Кле, оΔ–А–Кле, о–ΔА–Кле/ГΛЕ! о–ΔÅ↖Кључ/ГΛЕ! Окле?–ΔÅ↖о–Кључ/ГΛЕ–ΔÅ↖о–ГΛЕΔ↗Å↖о/Ко?–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Го!–ГΛЕ–ΔÅ↖о/Б!–ГΛЕ!–ΔÅ↖о/Нултни/Б/оГ–Кле/ГΛЕ!–ΔÅ↖Око–БоГ–Кључ/ГΛЕΔÅ↖ГΛЕ!–ΔÅ↖Охо!…

 

__________________

Сродна ВЕЗ↗Å↖ЗА текст: НИКО, БРЕ, НЕМА ШТА СРБИ ИМАΔУ!

http://www.novinar.de/2012/03/06/niko-bre-nema-%C5%A1ta-srbi-imadu.html

 
1 коментар у вези “Eво огледа, о–ГΛЕΔА”
  1. Koliko su nasi Sveti Predci bili mudriji od danasnjih svojih potomaka, najbolje se vidi iz epski pjesama u kojima su oci nazvane “stare lazljivice”!


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Теорија и технологија преврата

НОВО – КРОТКИ ЛАФОВИ!
НОВИ Антиекуемнистички сајт

НОВИ Антиекуемнистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo