logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно    Аутор: Срђан Марјановић    769 пута прочитано    Датум: 27.10.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Hoće naše srce?!Izlaganje dok­to­ra Pa­tri­ka Ba­ri­oa na Sor­bo­ni. Pla­šim se da će vam se mo­je izlaganje uči­ni­ti su­ro­vim, ali stvar­nost je su­ro­va, činjenice su su­ro­ve. Mo­je obraćanje bi mo­glo da no­si na­ziv – Sr­ce Sr­bi­je će usko­ro pre­sta­ti. Sr­ce Sr­bi­je, vi to zna­te je Ko­smet. Ko­smet je sr­ce Sr­bi­je!

Isto­ri­ča­ri­ma ni­su po­treb­ni pe­sni­ci da bi pri­me­ti­li da su ci­vi­li­a­ci­je smrt­ne. Zbog če­ga su ci­vi­li­za­ci­je smrt­ne? Zbog to­ga što su one isto to­li­ko te­le­sne ko­li­ko i du­hov­ne. One ima­ju sr­ce ko­je mo­že jed­nog da­na da pre­sta­ne da ku­ca.

Ne­mam pra­va da na ovom ugled­nom me­stu go­vo­rim o ži­vo­tu i smr­ti ne­ke ci­vi­li­za­ci­je u pri­su­stvu isto­ri­ča­ra eru­di­ta. Osvr­nu­ću se sa­mo na skorašnje do­ga­đa­je na Ko­smetu kao kli­nič­ki le­kar, spe­ci­ja­li­sta u re­a­ni­ma­ci­ji, u di­sci­pli­ni ko­ja se na­la­zi na ve­o­ma lo­še obe­le­že­noj i ve­o­ma lo­še nad­gle­da­noj gra­ni­ci iz­me­đu ži­vo­ta i smr­ti. Iz­ne­ću, zna­či, ukrat­ko simp­to­me, di­jag­no­sti­ku i tret­man.

Jed­na ci­vi­li­za­ci­ja mo­že da umre pri­rod­nom smr­ću, na­kon jed­nog du­gog pro­ce­sa iscrpljenosti i de­ka­den­ci­je ali ona isto ta­ko mo­že da umre na­sil­nom smr­ću pod uče­sta­lim udar­ci­ma ubi­ca. Od ju­na 1999. go­di­ne bi­lo je mno­go­broj­nih na­sil­nih i smr­to­no­snih na­pa­da na Sr­be i ne­al­ban­ske manjine. Svi se se­ća­mo divljačkih na­pa­da u mar­tu 2004. Da­nas na ni­vou Ko­so­va i Me­to­hi­je pustošenje pra­vo­slav­nih ma­na­sti­ra je svr­šen čin, isto kao i grupisanje srp­skog sta­nov­ni­štva po en­kla­va­ma u ko­ji­ma su uslo­vi njihovog ži­vo­ta uža­sni i u ko­ji­ma bez­bed­nost ne po­sto­ji. Sr­bi ne­će ima­ti dru­gog iz­bo­ra osim ko­fe­ra ili mr­tvač­kog san­du­ka. Ovo je grupisanje pre uništenja.

A ipak, na Ko­smetu po­sto­je mla­di brač­ni pa­ro­vi srp­ske na­ci­o­nal­no­sti, ko­ji po­ku­ša­va­ju da ta­mo za­snu­ju ognjište, a na­la­ze se u okruženju i pod pretnjom.

Po­sto­je i pra­vo­slav­ni sve­šte­ni­ci ko­ji su iz­lo­že­ni no­vim nasiljima, ko­ji ipak po­no­vo po­di­žu iz ru­še­vi­na svo­je ma­na­sti­re, od ko­jih ni­je ostao ni ka­men na ka­me­nu.

Zar to ni­je jed­na istin­ska “su­šti­na ci­vi­li­za­ci­je” da upo­tre­bi­mo re­či pa­pe Be­ne­dik­ta XVI.
Ne­dav­no, po­vo­dom pedesetogodišnjice Rim­skog spo­o­ra­zu­ma, pa­pa je ši­bao Evro­pu ko­ja “ne­gi­ra svo­je ko­re­ne” i ko­ja je kri­va za ne­ku vr­stu “odricanja sa­me se­be”, zanemarivanjem hri­šćan­skih vred­no­sti ko­je či­ne “du­šu kon­ti­nen­ta” i “ vr­hu­nac ci­vi­li­za­ci­je”. Pa­pa je svo­jim zah­te­vi­ma po­zvao na ob­no­vu srednjevekovnog hri­šćan­stva. Ali, zar ne po­sto­ji ne­ka vr­sta ne­skla­da iz­me­đu ta­ko žar­ke želje za ob­no­vom srednjevekovnog hri­šćan­stva i u isto vre­me prisustvovanja si­ste­mat­skom uklanjanju sve­ga što je sa­ču­va­no do na­ših da­na od tog srednjevekovnog hri­šćan­stva na Ko­smetu.

Ko­so­vo i Me­to­hi­ja su zemlje srp­skih kraljeva. Kao što sa­mo ime ka­že Ko­so­vo i Me­to­hi­ja su zemlje srp­ske cr­kve. Ko­so­vo i Me­to­hi­ja su zemlje srp­skih seljaka. Pro­je­kat evrop­skog usta­va isključuje sva­ku po­ve­za­nost sa hri­šćan­skim na­sle­đem, kao što je isključio sva­ku po­ve­za­nost sa grč­kim na­sle­đem i to Pe­ri­klo­va do­ba. Mi smo pod­vrg­nu­ti iz­daj­ni­ci­ma i ot­pad­ni­ci­ma.

Na Ko­smetu “stručnjaci” me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce sma­tra­ju ma­lo ja­to – mno­štvo ma­na­sti­ra ko­ji se po­no­vo po­di­žu i en­kla­ve ko­je op­sta­ju, od­u­mr­lim tki­vom ko­je ima­ju na­me­ru da od­stra­ne. Oni ne pred­la­žu ne­ki le­ko­vi­ti tret­man, čak ni ne­ki pri­vre­me­ni tret­man ra­di ublažavanja patnji. Ne, to što oni tvr­de je ak­tiv­na eu­ta­na­zi­ja jed­nom smrt­no­snom injekcijom, ko­ja se da­je pa­ci­jen­tu (u eti­mo­lo­škom smi­slu te re­či) ko­ji ne že­li ni­šta dru­go ne­go da ži­vi. Vi mo­žda sma­tra­te da se, smrt­no­sna injekcije ko­ja se ta­ko­đe ko­ri­sti kod izvršenja smrt­ne ka­zne, sa­sto­ji od suk­ce­siv­nog davanja tri pro­iz­vo­da:

jed­nog ane­ste­tič­kog agen­sa ko­ji one­sve­šću­je, otro­va ko­ji pa­ra­li­še mi­ši­će i hlo­ri­da ka­li­ju­ma ko­ji iza­zi­va pre­sta­nak ra­da sr­ca. Za Ko­smet, ane­ste­tič­ki agens su pri­vid­ni pre­go­vo­ri, otrov je “me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca”, a hlo­rid ka­li­jum je ne­za­vi­snost.

U to­ku pri­vid­nih pre­go­vo­ra ko­je je or­ga­ni­zo­vao go­spo­din Mar­ti Ah­ti­sa­ri u Be­ču, reč “ne­za­vi­snost” je bi­la brižljivo iz­beg­nu­ta. Iz­ne­na­da se po­ja­vi­la u ko­nač­nom tek­stu ko­ji je pre­dat Sa­ve­tu bez­bed­no­sti Ujedinjenih na­ci­ja. Dok su pre­go­vo­ri tra­ja­li tre­ba­lo je uspa­va­ti mišljenje ka­ko se ne bi zna­lo da je sve una­pred od­lu­če­no. Ovo di­plo­mat­sko utoravanje ima­lo je za cilj je­di­no da se srp­skoj stra­ni na­met­ne neprihvatljiv stav da bi je za­tim op­tu­žio za ne­u­speh pre­go­vo­ra.

In­ter­ven­ci­ja me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce postavlja na­iz­gled de­mo­krat­sko pitanje. Ko je, na pri­mer, od­lu­čio u ime fran­cu­skog na­ro­da da po­dr­ži ne­za­vi­snost Ko­so­va? Da li na­ši po­sla­ni­ci mo­gu da od­go­vo­re na ovo pitanje?

Ja mi­slim da ja mo­gu da dam od­go­vor. “Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca” se svo­di na moć­ne gru­pe pri­ti­ska i od­boj­nost (ču­ve­ni lo­bi i sve­zna­li­ce), po­seb­no na Me­đu­na­rod­nu kri­znu gru­pu ko­ja okuplja fi­nan­si­je­re kao što je Đerđ So­roš, ta­ko i ame­rič­ke ge­ne­ra­le kao što je Ve­sli Klark, po­li­ti­ča­re ili di­plo­ma­te sa evrop­skog se­ve­ra kao što je Mar­ti Ah­ti­sa­ri.

Ono što im je za­jed­nič­ko to je mržnja pre­ma Sr­bi­ji. Njihovi pla­no­vi su da­ti na izvršenje me­đu­na­rod­nim struk­tu­ra­ma, me­đu ko­ji­ma pr­vo me­sto za­u­zi­ma Ha­ški tri­bu­nal. Njegova mi­si­ja je paralisanje srp­skih sna­ga i pre­da­ja Ko­so­va al­ban­skim kri­mi­nal­ci­ma i ma­fi­ja­ši­ma kao što su Ha­šim Ta­či, Agim Če­ku ili Ra­muš Ha­ra­di­naj. Isto­ri­ju biv­še Ju­go­sla­vi­je ni­su pi­sa­li is­tri­ča­ri već tužitelji Ha­škog tri­bu­na­la ko­ji pro­pa­gi­ra­ju isto­rij­ske fal­si­fi­ka­te.

Ar­gu­ment ko­lek­tiv­ne kri­vi­ce ko­ji se za­sni­va na istorijskim fal­si­fi­ka­ti­ma Ha­škog tri­bu­na­la je ko­ri­stio Mar­ti Ah­ti­sa­ri u to­ku pre­go­vo­ra o bu­du­ćem sta­tu­su Ko­so­va. Go­spo­din Ah­ti­sa­ri je re­kao srp­skoj stra­ni: “Vi tre­ba da pru­zme­te bre­me pro­šlo­sti”.

Pre­ma ha­škom tri­bu­na­lu srp­ski na­rod je po­či­nio neo­ka­ja­ne zlo­či­ne i mo­ra da pla­ti ogro­man ko­lek­tiv­ni dug ka­ko bi po­ku­šao da se is­ku­pi. A ka­ko on mo­že da se is­ku­pi? Davanjem ne­za­vi­sno­sti Ko­so­vu!

U ovim ni­skim radnjama, ovaj tri­bu­nal po­mo­gli su UN­MIK i KFOR. Ne­ću ni­šta re­ći o ovim me­đu­na­rod­ni­om sna­ga­ma, osim da su one ku­ka­vič­ki ne­u­spe­le u svim mi­si­ja­ma ko­je su im je bi­le po­ve­re­ne: ni­su raz­oru­ža­le OVK, ni­su za­šti­ti­le ne­al­ban­sko manjine, ni­su spre­či­le or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal al­ban­ske ma­fi­je.

Ovaj uspa­va­ni pa­ci­jent je le­čen. Hlo­rid ka­li­ju­ma mo­že da se ubri­zga. Do­šao je tre­nu­tak ne­za­vi­sno­sti bez ob­zi­ra na to da­li će Ru­si­ja sta­vi­ti ve­to ili ne, svi su iz­gle­di da će ko­nač­ni sta­u­tus Ko­so­va bi­ti ne­za­vi­snost po­sle no­vih nasilja, jer je to volja “me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce” i Evrop­ske iu­ni­je.

Kao što vi­di­te, da­me i go­spo­do, prog­no­ze su iz­u­zet­no ma­rač­ne. Hlo­rid ka­li­jum te­če ve­na­ma Sr­bi­je. Pre­sta­nak ra­da sr­ca je ne­iz­be­žan. Bo­jim se da ovo vi­še li­či na je­dan iz­ve­štaj au­top­si­je i da je on po­et­ski na­čin da se sa­op­šti smrt.
To je ži­va isti­na.
 

pre­vod: Vu­ki­ce Gru­jić-Đur­đe­vac

Pripremio: Predrag Vučinić
4 коментара у вези “Sr­ce Sr­bi­je će usko­ro pre­sta­ti da ku­ca”
 1. Sveta Petka pomozi rodu Srbskom!

 2. Bivsi konzervativni premijer Australije, Malkolm Frejzer je u (cetvratak, 25 Oktobar) takodje osudio medjunarodnu zajednicu za cepanje i unistavanje mnogih zemalja – po istom principu- od Drugog svetskog rata do danas.
  Mudri ljudi mnogih zemalja se zalazu za spas Kosova i Srbije.
  Mnoge zemlje bi uvek glasale za Srbiju i protiv necovecnosti, ali se nalaze u cudu kada vide da neki nasi politicari i episkopi – prosto mole :”Uzmite nam Kosovo, unistite nam pravoslavlje.”

  Svaka cast Vucinicu, steta sto u Beogradu nemamo takvih.

 3. IZGLEDA DA JE PROMISAO BOZJA DA DOPUSTENJEM GOSPODNJIM SRBSKI NAROD BIVA MUCEN ,PONIZAVAN ,VRIJEDJANI EKSPLOATISAN OD IMPERIJALNIH TAMNIH SILA NOVOG SVJETSKOG PORETKA .
  GOSPOD JE DOZVOLIO SATANI DA PRAVEDNOM JOVU UNISTI :FAMILIJU ,BOGATSTVO I ZDRAVLJE .
  JEDINO STO NIJE BILO DOZVOLJENO SATANI JE DA NAUDI JOVOVOJ DUSI .
  BOG CE DATI DA SATANA NE UNISTI DUSU SRBSKOG NARODA .
  SVE OSTALO ,PROLAZNO I ZEMALJSKO CE SE POVRATITI .BAS KAO STO JE GOSPOD BLAGOSLOVIO
  PRAVEDNOG JOVA DALEKO VISE POSLIJE NJEGOVOG STRADANJA I ISKUSENJA ,NEGO PRIJE .
  AKO SRBI OSTANU U VJERI JEDINOJ HRISTOVOJ PRAVOSLAVNOJ ,KAO STO NAM JE OSTAVIO U AMANET NAS SVETI SAVA ,BICE OPET OD GOSPODA BLAGOSLOVENI I NAGRADJENI .

  AKO DUSU IZGUBE -ISTOPICE SE I NESTATI I BITI NACIJA POTROSACA I UZIVACA .

 4. GospodineVucinicu,cast mi je sto sam Vas upoznao licno!


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Теорија и технологија преврата

НОВО – КРОТКИ ЛАФОВИ!
НОВИ Антиекуемнистички сајт

НОВИ Антиекуемнистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo