logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно    Аутор: Срђан Марјановић    779 пута прочитано    Датум: 27.10.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Hoće naše srce?!Izlaganje dok­to­ra Pa­tri­ka Ba­ri­oa na Sor­bo­ni. Pla­šim se da će vam se mo­je izlaganje uči­ni­ti su­ro­vim, ali stvar­nost je su­ro­va, činjenice su su­ro­ve. Mo­je obraćanje bi mo­glo da no­si na­ziv – Sr­ce Sr­bi­je će usko­ro pre­sta­ti. Sr­ce Sr­bi­je, vi to zna­te je Ko­smet. Ko­smet je sr­ce Sr­bi­je!

Isto­ri­ča­ri­ma ni­su po­treb­ni pe­sni­ci da bi pri­me­ti­li da su ci­vi­li­a­ci­je smrt­ne. Zbog če­ga su ci­vi­li­za­ci­je smrt­ne? Zbog to­ga što su one isto to­li­ko te­le­sne ko­li­ko i du­hov­ne. One ima­ju sr­ce ko­je mo­že jed­nog da­na da pre­sta­ne da ku­ca.

Ne­mam pra­va da na ovom ugled­nom me­stu go­vo­rim o ži­vo­tu i smr­ti ne­ke ci­vi­li­za­ci­je u pri­su­stvu isto­ri­ča­ra eru­di­ta. Osvr­nu­ću se sa­mo na skorašnje do­ga­đa­je na Ko­smetu kao kli­nič­ki le­kar, spe­ci­ja­li­sta u re­a­ni­ma­ci­ji, u di­sci­pli­ni ko­ja se na­la­zi na ve­o­ma lo­še obe­le­že­noj i ve­o­ma lo­še nad­gle­da­noj gra­ni­ci iz­me­đu ži­vo­ta i smr­ti. Iz­ne­ću, zna­či, ukrat­ko simp­to­me, di­jag­no­sti­ku i tret­man.

Jed­na ci­vi­li­za­ci­ja mo­že da umre pri­rod­nom smr­ću, na­kon jed­nog du­gog pro­ce­sa iscrpljenosti i de­ka­den­ci­je ali ona isto ta­ko mo­že da umre na­sil­nom smr­ću pod uče­sta­lim udar­ci­ma ubi­ca. Od ju­na 1999. go­di­ne bi­lo je mno­go­broj­nih na­sil­nih i smr­to­no­snih na­pa­da na Sr­be i ne­al­ban­ske manjine. Svi se se­ća­mo divljačkih na­pa­da u mar­tu 2004. Da­nas na ni­vou Ko­so­va i Me­to­hi­je pustošenje pra­vo­slav­nih ma­na­sti­ra je svr­šen čin, isto kao i grupisanje srp­skog sta­nov­ni­štva po en­kla­va­ma u ko­ji­ma su uslo­vi njihovog ži­vo­ta uža­sni i u ko­ji­ma bez­bed­nost ne po­sto­ji. Sr­bi ne­će ima­ti dru­gog iz­bo­ra osim ko­fe­ra ili mr­tvač­kog san­du­ka. Ovo je grupisanje pre uništenja.

A ipak, na Ko­smetu po­sto­je mla­di brač­ni pa­ro­vi srp­ske na­ci­o­nal­no­sti, ko­ji po­ku­ša­va­ju da ta­mo za­snu­ju ognjište, a na­la­ze se u okruženju i pod pretnjom.

Po­sto­je i pra­vo­slav­ni sve­šte­ni­ci ko­ji su iz­lo­že­ni no­vim nasiljima, ko­ji ipak po­no­vo po­di­žu iz ru­še­vi­na svo­je ma­na­sti­re, od ko­jih ni­je ostao ni ka­men na ka­me­nu.

Zar to ni­je jed­na istin­ska “su­šti­na ci­vi­li­za­ci­je” da upo­tre­bi­mo re­či pa­pe Be­ne­dik­ta XVI.
Ne­dav­no, po­vo­dom pedesetogodišnjice Rim­skog spo­o­ra­zu­ma, pa­pa je ši­bao Evro­pu ko­ja “ne­gi­ra svo­je ko­re­ne” i ko­ja je kri­va za ne­ku vr­stu “odricanja sa­me se­be”, zanemarivanjem hri­šćan­skih vred­no­sti ko­je či­ne “du­šu kon­ti­nen­ta” i “ vr­hu­nac ci­vi­li­za­ci­je”. Pa­pa je svo­jim zah­te­vi­ma po­zvao na ob­no­vu srednjevekovnog hri­šćan­stva. Ali, zar ne po­sto­ji ne­ka vr­sta ne­skla­da iz­me­đu ta­ko žar­ke želje za ob­no­vom srednjevekovnog hri­šćan­stva i u isto vre­me prisustvovanja si­ste­mat­skom uklanjanju sve­ga što je sa­ču­va­no do na­ših da­na od tog srednjevekovnog hri­šćan­stva na Ko­smetu.

Ko­so­vo i Me­to­hi­ja su zemlje srp­skih kraljeva. Kao što sa­mo ime ka­že Ko­so­vo i Me­to­hi­ja su zemlje srp­ske cr­kve. Ko­so­vo i Me­to­hi­ja su zemlje srp­skih seljaka. Pro­je­kat evrop­skog usta­va isključuje sva­ku po­ve­za­nost sa hri­šćan­skim na­sle­đem, kao što je isključio sva­ku po­ve­za­nost sa grč­kim na­sle­đem i to Pe­ri­klo­va do­ba. Mi smo pod­vrg­nu­ti iz­daj­ni­ci­ma i ot­pad­ni­ci­ma.

Na Ko­smetu “stručnjaci” me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce sma­tra­ju ma­lo ja­to – mno­štvo ma­na­sti­ra ko­ji se po­no­vo po­di­žu i en­kla­ve ko­je op­sta­ju, od­u­mr­lim tki­vom ko­je ima­ju na­me­ru da od­stra­ne. Oni ne pred­la­žu ne­ki le­ko­vi­ti tret­man, čak ni ne­ki pri­vre­me­ni tret­man ra­di ublažavanja patnji. Ne, to što oni tvr­de je ak­tiv­na eu­ta­na­zi­ja jed­nom smrt­no­snom injekcijom, ko­ja se da­je pa­ci­jen­tu (u eti­mo­lo­škom smi­slu te re­či) ko­ji ne že­li ni­šta dru­go ne­go da ži­vi. Vi mo­žda sma­tra­te da se, smrt­no­sna injekcije ko­ja se ta­ko­đe ko­ri­sti kod izvršenja smrt­ne ka­zne, sa­sto­ji od suk­ce­siv­nog davanja tri pro­iz­vo­da:

jed­nog ane­ste­tič­kog agen­sa ko­ji one­sve­šću­je, otro­va ko­ji pa­ra­li­še mi­ši­će i hlo­ri­da ka­li­ju­ma ko­ji iza­zi­va pre­sta­nak ra­da sr­ca. Za Ko­smet, ane­ste­tič­ki agens su pri­vid­ni pre­go­vo­ri, otrov je “me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca”, a hlo­rid ka­li­jum je ne­za­vi­snost.

U to­ku pri­vid­nih pre­go­vo­ra ko­je je or­ga­ni­zo­vao go­spo­din Mar­ti Ah­ti­sa­ri u Be­ču, reč “ne­za­vi­snost” je bi­la brižljivo iz­beg­nu­ta. Iz­ne­na­da se po­ja­vi­la u ko­nač­nom tek­stu ko­ji je pre­dat Sa­ve­tu bez­bed­no­sti Ujedinjenih na­ci­ja. Dok su pre­go­vo­ri tra­ja­li tre­ba­lo je uspa­va­ti mišljenje ka­ko se ne bi zna­lo da je sve una­pred od­lu­če­no. Ovo di­plo­mat­sko utoravanje ima­lo je za cilj je­di­no da se srp­skoj stra­ni na­met­ne neprihvatljiv stav da bi je za­tim op­tu­žio za ne­u­speh pre­go­vo­ra.

In­ter­ven­ci­ja me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce postavlja na­iz­gled de­mo­krat­sko pitanje. Ko je, na pri­mer, od­lu­čio u ime fran­cu­skog na­ro­da da po­dr­ži ne­za­vi­snost Ko­so­va? Da li na­ši po­sla­ni­ci mo­gu da od­go­vo­re na ovo pitanje?

Ja mi­slim da ja mo­gu da dam od­go­vor. “Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca” se svo­di na moć­ne gru­pe pri­ti­ska i od­boj­nost (ču­ve­ni lo­bi i sve­zna­li­ce), po­seb­no na Me­đu­na­rod­nu kri­znu gru­pu ko­ja okuplja fi­nan­si­je­re kao što je Đerđ So­roš, ta­ko i ame­rič­ke ge­ne­ra­le kao što je Ve­sli Klark, po­li­ti­ča­re ili di­plo­ma­te sa evrop­skog se­ve­ra kao što je Mar­ti Ah­ti­sa­ri.

Ono što im je za­jed­nič­ko to je mržnja pre­ma Sr­bi­ji. Njihovi pla­no­vi su da­ti na izvršenje me­đu­na­rod­nim struk­tu­ra­ma, me­đu ko­ji­ma pr­vo me­sto za­u­zi­ma Ha­ški tri­bu­nal. Njegova mi­si­ja je paralisanje srp­skih sna­ga i pre­da­ja Ko­so­va al­ban­skim kri­mi­nal­ci­ma i ma­fi­ja­ši­ma kao što su Ha­šim Ta­či, Agim Če­ku ili Ra­muš Ha­ra­di­naj. Isto­ri­ju biv­še Ju­go­sla­vi­je ni­su pi­sa­li is­tri­ča­ri već tužitelji Ha­škog tri­bu­na­la ko­ji pro­pa­gi­ra­ju isto­rij­ske fal­si­fi­ka­te.

Ar­gu­ment ko­lek­tiv­ne kri­vi­ce ko­ji se za­sni­va na istorijskim fal­si­fi­ka­ti­ma Ha­škog tri­bu­na­la je ko­ri­stio Mar­ti Ah­ti­sa­ri u to­ku pre­go­vo­ra o bu­du­ćem sta­tu­su Ko­so­va. Go­spo­din Ah­ti­sa­ri je re­kao srp­skoj stra­ni: “Vi tre­ba da pru­zme­te bre­me pro­šlo­sti”.

Pre­ma ha­škom tri­bu­na­lu srp­ski na­rod je po­či­nio neo­ka­ja­ne zlo­či­ne i mo­ra da pla­ti ogro­man ko­lek­tiv­ni dug ka­ko bi po­ku­šao da se is­ku­pi. A ka­ko on mo­že da se is­ku­pi? Davanjem ne­za­vi­sno­sti Ko­so­vu!

U ovim ni­skim radnjama, ovaj tri­bu­nal po­mo­gli su UN­MIK i KFOR. Ne­ću ni­šta re­ći o ovim me­đu­na­rod­ni­om sna­ga­ma, osim da su one ku­ka­vič­ki ne­u­spe­le u svim mi­si­ja­ma ko­je su im je bi­le po­ve­re­ne: ni­su raz­oru­ža­le OVK, ni­su za­šti­ti­le ne­al­ban­sko manjine, ni­su spre­či­le or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal al­ban­ske ma­fi­je.

Ovaj uspa­va­ni pa­ci­jent je le­čen. Hlo­rid ka­li­ju­ma mo­že da se ubri­zga. Do­šao je tre­nu­tak ne­za­vi­sno­sti bez ob­zi­ra na to da­li će Ru­si­ja sta­vi­ti ve­to ili ne, svi su iz­gle­di da će ko­nač­ni sta­u­tus Ko­so­va bi­ti ne­za­vi­snost po­sle no­vih nasilja, jer je to volja “me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce” i Evrop­ske iu­ni­je.

Kao što vi­di­te, da­me i go­spo­do, prog­no­ze su iz­u­zet­no ma­rač­ne. Hlo­rid ka­li­jum te­če ve­na­ma Sr­bi­je. Pre­sta­nak ra­da sr­ca je ne­iz­be­žan. Bo­jim se da ovo vi­še li­či na je­dan iz­ve­štaj au­top­si­je i da je on po­et­ski na­čin da se sa­op­šti smrt.
To je ži­va isti­na.
 

pre­vod: Vu­ki­ce Gru­jić-Đur­đe­vac

Pripremio: Predrag Vučinić
4 коментара у вези “Sr­ce Sr­bi­je će usko­ro pre­sta­ti da ku­ca”
 1. Sveta Petka pomozi rodu Srbskom!

 2. Bivsi konzervativni premijer Australije, Malkolm Frejzer je u (cetvratak, 25 Oktobar) takodje osudio medjunarodnu zajednicu za cepanje i unistavanje mnogih zemalja – po istom principu- od Drugog svetskog rata do danas.
  Mudri ljudi mnogih zemalja se zalazu za spas Kosova i Srbije.
  Mnoge zemlje bi uvek glasale za Srbiju i protiv necovecnosti, ali se nalaze u cudu kada vide da neki nasi politicari i episkopi – prosto mole :”Uzmite nam Kosovo, unistite nam pravoslavlje.”

  Svaka cast Vucinicu, steta sto u Beogradu nemamo takvih.

 3. IZGLEDA DA JE PROMISAO BOZJA DA DOPUSTENJEM GOSPODNJIM SRBSKI NAROD BIVA MUCEN ,PONIZAVAN ,VRIJEDJANI EKSPLOATISAN OD IMPERIJALNIH TAMNIH SILA NOVOG SVJETSKOG PORETKA .
  GOSPOD JE DOZVOLIO SATANI DA PRAVEDNOM JOVU UNISTI :FAMILIJU ,BOGATSTVO I ZDRAVLJE .
  JEDINO STO NIJE BILO DOZVOLJENO SATANI JE DA NAUDI JOVOVOJ DUSI .
  BOG CE DATI DA SATANA NE UNISTI DUSU SRBSKOG NARODA .
  SVE OSTALO ,PROLAZNO I ZEMALJSKO CE SE POVRATITI .BAS KAO STO JE GOSPOD BLAGOSLOVIO
  PRAVEDNOG JOVA DALEKO VISE POSLIJE NJEGOVOG STRADANJA I ISKUSENJA ,NEGO PRIJE .
  AKO SRBI OSTANU U VJERI JEDINOJ HRISTOVOJ PRAVOSLAVNOJ ,KAO STO NAM JE OSTAVIO U AMANET NAS SVETI SAVA ,BICE OPET OD GOSPODA BLAGOSLOVENI I NAGRADJENI .

  AKO DUSU IZGUBE -ISTOPICE SE I NESTATI I BITI NACIJA POTROSACA I UZIVACA .

 4. GospodineVucinicu,cast mi je sto sam Vas upoznao licno!


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo